Thai | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Asking where you can find a form
您的【文件】是什么时候签发的?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Asking when a document was issued
请问您的【文件】是在哪里签发的?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Asking where a document was issued
请问您的身份证件何时过期?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Asking when an ID is expiring
您能帮我填一下这个表格吗?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Asking if someone can help you with filling in the form
请问我要办____ 需要带什么文件?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Asking what documents you need to bring
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Stating what you need to apply for a document
我的【材料】被偷了。
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Stating that one of your documents has been stolen
我在帮____ 填写申请表格。
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
这是机密信息。
ข้อมูลเป็นความลับ
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
您能给我一份申请表格的回执吗?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

你叫什么名字?
คุณชื่ออะไร
Asking for someone's name
您能告诉我您的出生日期和地点么?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Asking for someone's place and date of birth
请问您住在哪里?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Asking where someone lives
请问您的地址是什么?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Asking for someone's address
请问您的国籍是什么?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Asking for someone's citizenship
请问您是何时到达【该国】的?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Asking when someone arrived in that country
您能出示一下您的身份证件么?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

我的婚姻状况是____ 。
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Stating what your marital status is
单身
โสด
Marital status
已婚
แต่งงานแล้ว
Marital status
分居
แยกกันอยู่
Marital status
离异
หย่าร้าง
Marital status
同居
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Marital status
民事结婚
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Marital status
未婚伴侣
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Marital status
同居伴侣关系
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Marital status
鳏居
เป็นม่าย
Marital status
请问您有孩子吗?
คุณมีบุตรไหม
Asking if someone has children
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
我想要和家人团聚。
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

我想要在这个城市登记入户。
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Stating that you would like to register in the city
请问我应该带什么材料?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Asking what documents you should bring
请问有注册费吗?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Asking if there are any costs of registering
我是来进行住址登记。
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Stating that you are there to register your domicile
我想要申请一份无犯罪记录证明。
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
我想要申请居住证。
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

我想要问一下关于保险的问题。
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Stating that you have some questions about the health insurance
我需要私人的健康保险吗?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Asking if you need private health insurance
请问该保险涵盖哪些方面?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Asking about the insurance coverage
住院费
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Example of health insurance coverage
专家费
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Example of health insurance coverage
诊疗费
การทดสอบวินิจฉัย
Example of health insurance coverage
外科手术
การผ่าตัด
Example of health insurance coverage
精神治疗
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Example of health insurance coverage
牙齿治疗
การรักษาฟัน
Example of health insurance coverage
眼科治疗
การรักษาตา
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

请问您为什么需要入境签证?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Asking why someone is requesting an entry visa
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Asking if you need a visa to enter a country
我该如何续签我的签证?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Asking how you can extend your visa
为什么我的签证申请被拒绝了?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Asking why your visa application has been rejected
请问我是否可以申请成为永久居民?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

请问我需要更换我的车牌号吗?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
我想要登记我的车辆。
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Stating that you would like to register your vehicle
请问我的驾照可以在这里使用吗?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Asking if your driving license is valid there
我想要申请临时驾照。
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Applying for a provisional driving license
我想要预约__________。
ฉันต้องการจอง __________
Stating that you would like to book your driving license test
理论考试
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type of test
路考
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type of test
我想要改动驾照上的__________。
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Stating that you would like to change some details on your driving license
地址
ที่อยู่
What you would like to change
名字
ชื่อ
What you would like to change
照片
ภาพถ่าย
What you would like to change
我想要给驾照添加更高的级别。
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
我想要延长我的驾照。
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Stating that you would like to renew your driving license
我想要更换一个___________ 驾照。
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Stating that you would like to replace a driving license
丢失
สูญหาย
Driving license issue
被偷了
ถูกขโมย
Driving license issue
受损
ได้รับความเสียหาย
Driving license issue
我想要申诉我的驾照吊销。
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

我想要申请【国家】国籍。
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Stating that you would like to ask for a citizenship
我在哪里可以注册【语言】考试?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Asking where you can register for a language test
我没有犯罪记录。
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Stating that you have a clean criminal record
我的【语言】达到了等级要求。
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Stating that you have the required level of the language
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
公民身份申请的费用是哪些?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Asking what the fees are for citizenship application
我的配偶是【国家】公民。
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Stating the nationality of your spouse