Dutch | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
Mijn [document] werd gestolen.
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
Wat is uw naam?
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
Waar woont u?
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
Wat is uw adres?
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
Wat is uw nationaliteit?
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Stating what your marital status is
svobodný/á
alleenstaand
Marital status
ženatý/vdaná
gehuwd
Marital status
odděleni
uit elkaar
Marital status
rozvedený/rozvedená
gescheiden
Marital status
žijící ve společné domácnosti
samenwonend
Marital status
v registrovaném partnerství
geregistreerd partnerschap
Marital status
nesezdaní partneři
ongetrouwde partners
Marital status
v domácím partnerství
in een relatie
Marital status
vdovec/vdova
verweduwd
Marital status
Máte děti?
Heeft u kinderen?
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
Welke documenten moet ik meenemen?
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
Zijn er registratiekosten?
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
Ziekenhuiskosten
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
Diagnostische toets
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
Chirurgische ingrepen
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
Psychiatrische behandeling
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
Tandheelkundige behandelingen
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
Oogzorg behandelingen
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Waarom vraagt u een visum aan?
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
theoretische test
Type of test
Praktický test
rijexamen
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
mijn adres
What you would like to change
jméno
mijn naam
What you would like to change
fotografii
mijn foto
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
verloren
Driving license issue
ukradený
gestolen
Driving license issue
zničený
beschadigd
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
Ik heb een blanco strafblad.
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Stating the nationality of your spouse