Esperanto | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kiam elspiras via legitimilo?
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
La informo estas konfidenca.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
Kiel vi nomiĝas?
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
Kie vi loĝas?
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
Kio estas via adreso?
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
Kio estas via civitaneco?
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Stating what your marital status is
svobodný/á
senedza
Marital status
ženatý/vdaná
edziĝinta
Marital status
odděleni
apartiga
Marital status
rozvedený/rozvedená
eksedziĝinta
Marital status
žijící ve společné domácnosti
kunviva
Marital status
v registrovaném partnerství
en civila kuniĝo
Marital status
nesezdaní partneři
fraŭlaj partneroj
Marital status
v domácím partnerství
en hejma partnereco
Marital status
vdovec/vdova
vidvina
Marital status
Máte děti?
Ĉu vi havas infanojn?
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
Kion dokumentojn mi alportus?
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospitalokotizoj
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
Kotizoj por la ekspertoj
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
Diagnozoprovoj
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
Kirurgiaj proceduroj
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
Psikiatria kuracado
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
Dentaj kuracadoj
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
Okula kuracado
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Kial vi petas la enirovizon?
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
teorian teston
Type of test
Praktický test
veturantan teston
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
adreson
What you would like to change
jméno
nomon
What you would like to change
fotografii
foton
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
perdatan
Driving license issue
ukradený
ŝtelatan
Driving license issue
zničený
difektatan
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
Mi havas puran krimliston
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Stating the nationality of your spouse