French | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Où votre [document] a été délivré ?
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
Ces informations sont confidentielles.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
Comment vous appelez-vous ?
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
Où résidez-vous ?
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
Où habitez-vous ?
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
Quelle est votre nationalité ?
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Stating what your marital status is
svobodný/á
célibataire
Marital status
ženatý/vdaná
Marié(e)
Marital status
odděleni
Séparé(e)
Marital status
rozvedený/rozvedená
Divorcé(e)
Marital status
žijící ve společné domácnosti
en concubinage
Marital status
v registrovaném partnerství
dans une union civile
Marital status
nesezdaní partneři
en concubinage
Marital status
v domácím partnerství
en partenariat domestique
Marital status
vdovec/vdova
veuf/veuve
Marital status
Máte děti?
Vous avez des enfants ?
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Vous avez des personnes à charge ?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Je voudrais réunir ma famille.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
Quels documents dois-je apporter ?
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
Frais hospitaliers
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
Frais de consultation d'un spécialiste
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
Tests diagnostiques
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
Opérations chirurgicales
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
Traitement psychiatrique
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
Soins dentaires
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
Soins oculaires
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
le code
Type of test
Praktický test
la conduite
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
mon adresse
What you would like to change
jméno
mon nom
What you would like to change
fotografii
ma photo
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
perdu
Driving license issue
ukradený
volé
Driving license issue
zničený
abîmé
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mon conjoint est [nationalité].
Stating the nationality of your spouse