German | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
Wie heißen Sie?
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
Wo wohnen Sie?
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
Wie ist Ihre Adresse?
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Stating what your marital status is
svobodný/á
ledig
Marital status
ženatý/vdaná
verheiratet
Marital status
odděleni
getrennt
Marital status
rozvedený/rozvedená
geschieden
Marital status
žijící ve společné domácnosti
zusammenlebend
Marital status
v registrovaném partnerství
in einer eingetragenen Partnerschaft
Marital status
nesezdaní partneři
unverheiratetes Paar
Marital status
v domácím partnerství
in einer Partnerschaft
Marital status
vdovec/vdova
verwitwet
Marital status
Máte děti?
Haben Sie Kinder?
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
Gibt es Anmeldegebühren?
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
Krankenhausgebühren
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
Facharztkosten
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
Diagnosetests
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
Chirurgische Eingriffe
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
Psychiatrische Behandlung
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
Zahnbehandlungen
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
Augenbehandlungen
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
den Theorieteil
Type of test
Praktický test
den praktischen Teil
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
die Adresse
What you would like to change
jméno
den Namen
What you would like to change
fotografii
das Foto
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
verlorenen
Driving license issue
ukradený
gestohlenen
Driving license issue
zničený
beschädigten
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Stating the nationality of your spouse