Italian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
Le informazioni sono riservate.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
Come si chiama?
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
Dove risiede?
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
Qual è il suo indirizzo?
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
Qual è la sua cittadinanza?
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
Il mio stato civile è __________.
Stating what your marital status is
svobodný/á
celibe (m) / nubile (f)
Marital status
ženatý/vdaná
coniugato/a
Marital status
odděleni
separato/a
Marital status
rozvedený/rozvedená
divorziato/a
Marital status
žijící ve společné domácnosti
convivente
Marital status
v registrovaném partnerství
in un'unione civile
Marital status
nesezdaní partneři
in una coppia non sposata
Marital status
v domácím partnerství
in un'unione di fatto
Marital status
vdovec/vdova
vedovo/a
Marital status
Máte děti?
Ha figli?
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ha familiari a carico?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
Quali documenti devo portare?
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
Spese ospedaliere
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
Spese per la consultazione di uno specialista
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
Test diagnostici
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
Operazioni chirurgiche
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
Trattamento psichiatrico
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
Cure dentali
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
Cure oculistiche
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
La mia patente di guida è valida?
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
esame di teoria
Type of test
Praktický test
esame di guida
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
l'indirizzo
What you would like to change
jméno
il nome
What you would like to change
fotografii
la foto
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
smarrita
Driving license issue
ukradený
rubata
Driving license issue
zničený
deteriorata
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
Non ho precedenti penali.
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Stating the nationality of your spouse