Spanish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
¿Cuándo caduca su DNI?
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
Me han robado el/la (documento).
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
La información es confidencial.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
¿Cómo se llama usted?
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
¿Dónde vive usted?
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
¿Cuál es su dirección?
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
¿Cuál es su nacionalidad?
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
¿Me deja su DNI, por favor?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
Mi estado civil es ______________.
Stating what your marital status is
svobodný/á
soltero/a
Marital status
ženatý/vdaná
casado/a
Marital status
odděleni
separado/a
Marital status
rozvedený/rozvedená
divorciado/a
Marital status
žijící ve společné domácnosti
cohabitante
Marital status
v registrovaném partnerství
en unión civil
Marital status
nesezdaní partneři
pareja de hecho
Marital status
v domácím partnerství
pareja de hecho
Marital status
vdovec/vdova
viudo/a
Marital status
Máte děti?
¿Tiene usted hijos?
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Me gustaría empadronarme.
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Vengo a registrar mi domicilio.
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
Tasas hospitalarias
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
Honorarios de médicos especialistas
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
Pruebas diagnósticas
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
Intervenciones quirúrjicas
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
Tratamiento psiquiátrico
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
Tratamientos dentales
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
Tratamientos oftalmológicos
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
el examen teórico
Type of test
Praktický test
el examen práctico
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
la dirección
What you would like to change
jméno
el nombre
What you would like to change
fotografii
la fotografía
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
lo he perdido
Driving license issue
ukradený
me lo han robado
Driving license issue
zničený
se ha dañado
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
No tengo antecedentes penales.
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Stating the nationality of your spouse