Thai | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Asking where you can find a form
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Asking when a document was issued
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Asking where a document was issued
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Asking when an ID is expiring
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Asking if someone can help you with filling in the form
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Asking what documents you need to bring
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Stating what you need to apply for a document
Můj [dokument] byl ukraden.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Stating that one of your documents has been stolen
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Tyto informace jsou důvěrné.
ข้อมูลเป็นความลับ
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak se jmenuješ?
คุณชื่ออะไร
Asking for someone's name
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Asking for someone's place and date of birth
Kde bydlíte?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Asking where someone lives
Jaká je vaše adresa?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Asking for someone's address
Jaké je vaše občanství?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Asking for someone's citizenship
Kdy jste přijeli do [country]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Asking when someone arrived in that country
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Můj rodinný stav je ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Stating what your marital status is
svobodný/á
โสด
Marital status
ženatý/vdaná
แต่งงานแล้ว
Marital status
odděleni
แยกกันอยู่
Marital status
rozvedený/rozvedená
หย่าร้าง
Marital status
žijící ve společné domácnosti
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Marital status
v registrovaném partnerství
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Marital status
nesezdaní partneři
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Marital status
v domácím partnerství
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Marital status
vdovec/vdova
เป็นม่าย
Marital status
Máte děti?
คุณมีบุตรไหม
Asking if someone has children
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Stating that you would like to register in the city
Jaké dokumenty si mám přinést?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Asking what documents you should bring
Je registrace zpoplatněná?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Asking if there are any costs of registering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Stating that you are there to register your domicile
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Stating that you have some questions about the health insurance
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Asking if you need private health insurance
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Asking about the insurance coverage
Poplatky za pobyt v nemocnici
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Example of health insurance coverage
Poplatky za konsultace se specialisty
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Example of health insurance coverage
Diagnostické testy
การทดสอบวินิจฉัย
Example of health insurance coverage
Chirurgické zákroky
การผ่าตัด
Example of health insurance coverage
Psychiatrická léčba
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Example of health insurance coverage
Zubní ošetření
การรักษาฟัน
Example of health insurance coverage
Oční ošetření
การรักษาตา
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Asking why someone is requesting an entry visa
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Asking if you need a visa to enter a country
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Asking how you can extend your visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Asking why your visa application has been rejected
Mohu žádat o trvalý pobyt?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Musím změnit svou registrační značku?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Stating that you would like to register your vehicle
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Asking if your driving license is valid there
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Applying for a provisional driving license
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
ฉันต้องการจอง __________
Stating that you would like to book your driving license test
Teoretický test
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type of test
Praktický test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type of test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Stating that you would like to change some details on your driving license
adresu
ที่อยู่
What you would like to change
jméno
ชื่อ
What you would like to change
fotografii
ภาพถ่าย
What you would like to change
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Stating that you would like to renew your driving license
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Stating that you would like to replace a driving license
ztracený
สูญหาย
Driving license issue
ukradený
ถูกขโมย
Driving license issue
zničený
ได้รับความเสียหาย
Driving license issue
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Asking where you can register for a language test
Mám čistý trestní rejstřík.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Stating that you have a clean criminal record
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Stating that you have the required level of the language
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kolik stojí podat žádost o občanství?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Asking what the fees are for citizenship application
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Stating the nationality of your spouse