Czech | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Asking where you can find a form
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Asking when a document was issued
Waar werd uw [document] afgegeven?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Asking where a document was issued
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Asking when an ID is expiring
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Asking if someone can help you with filling in the form
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Asking what documents you need to bring
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Stating what you need to apply for a document
Mijn [document] werd gestolen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Stating that one of your documents has been stolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Deze informatie is vertrouwelijk.
Tyto informace jsou důvěrné.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Wat is uw naam?
Jak se jmenuješ?
Asking for someone's name
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Asking for someone's place and date of birth
Waar woont u?
Kde bydlíte?
Asking where someone lives
Wat is uw adres?
Jaká je vaše adresa?
Asking for someone's address
Wat is uw nationaliteit?
Jaké je vaše občanství?
Asking for someone's citizenship
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kdy jste přijeli do [country]?
Asking when someone arrived in that country
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Stating what your marital status is
alleenstaand
svobodný/á
Marital status
gehuwd
ženatý/vdaná
Marital status
uit elkaar
odděleni
Marital status
gescheiden
rozvedený/rozvedená
Marital status
samenwonend
žijící ve společné domácnosti
Marital status
geregistreerd partnerschap
v registrovaném partnerství
Marital status
ongetrouwde partners
nesezdaní partneři
Marital status
in een relatie
v domácím partnerství
Marital status
verweduwd
vdovec/vdova
Marital status
Heeft u kinderen?
Máte děti?
Asking if someone has children
Heeft u inwonende personen ten laste?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Stating that you would like to register in the city
Welke documenten moet ik meenemen?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Asking what documents you should bring
Zijn er registratiekosten?
Je registrace zpoplatněná?
Asking if there are any costs of registering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Stating that you are there to register your domicile
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Stating that you have some questions about the health insurance
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Asking if you need private health insurance
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Asking about the insurance coverage
Ziekenhuiskosten
Poplatky za pobyt v nemocnici
Example of health insurance coverage
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Poplatky za konsultace se specialisty
Example of health insurance coverage
Diagnostische toets
Diagnostické testy
Example of health insurance coverage
Chirurgische ingrepen
Chirurgické zákroky
Example of health insurance coverage
Psychiatrische behandeling
Psychiatrická léčba
Example of health insurance coverage
Tandheelkundige behandelingen
Zubní ošetření
Example of health insurance coverage
Oogzorg behandelingen
Oční ošetření
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Asking why someone is requesting an entry visa
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Asking if you need a visa to enter a country
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Asking how you can extend your visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Asking why your visa application has been rejected
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Musím změnit svou registrační značku?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Stating that you would like to register your vehicle
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Asking if your driving license is valid there
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Applying for a provisional driving license
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Stating that you would like to book your driving license test
theoretische test
Teoretický test
Type of test
rijexamen
Praktický test
Type of test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Stating that you would like to change some details on your driving license
mijn adres
adresu
What you would like to change
mijn naam
jméno
What you would like to change
mijn foto
fotografii
What you would like to change
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Stating that you would like to renew your driving license
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Stating that you would like to replace a driving license
verloren
ztracený
Driving license issue
gestolen
ukradený
Driving license issue
beschadigd
zničený
Driving license issue
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Asking where you can register for a language test
Ik heb een blanco strafblad.
Mám čistý trestní rejstřík.
Stating that you have a clean criminal record
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Stating that you have the required level of the language
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Asking what the fees are for citizenship application
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Stating the nationality of your spouse