German | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Asking where you can find a form
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Asking when a document was issued
Waar werd uw [document] afgegeven?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Asking where a document was issued
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Asking when an ID is expiring
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Asking if someone can help you with filling in the form
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Asking what documents you need to bring
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Stating what you need to apply for a document
Mijn [document] werd gestolen.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Stating that one of your documents has been stolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Deze informatie is vertrouwelijk.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Wat is uw naam?
Wie heißen Sie?
Asking for someone's name
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Asking for someone's place and date of birth
Waar woont u?
Wo wohnen Sie?
Asking where someone lives
Wat is uw adres?
Wie ist Ihre Adresse?
Asking for someone's address
Wat is uw nationaliteit?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Asking for someone's citizenship
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Asking when someone arrived in that country
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Stating what your marital status is
alleenstaand
ledig
Marital status
gehuwd
verheiratet
Marital status
uit elkaar
getrennt
Marital status
gescheiden
geschieden
Marital status
samenwonend
zusammenlebend
Marital status
geregistreerd partnerschap
in einer eingetragenen Partnerschaft
Marital status
ongetrouwde partners
unverheiratetes Paar
Marital status
in een relatie
in einer Partnerschaft
Marital status
verweduwd
verwitwet
Marital status
Heeft u kinderen?
Haben Sie Kinder?
Asking if someone has children
Heeft u inwonende personen ten laste?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Stating that you would like to register in the city
Welke documenten moet ik meenemen?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Asking what documents you should bring
Zijn er registratiekosten?
Gibt es Anmeldegebühren?
Asking if there are any costs of registering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Stating that you are there to register your domicile
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Stating that you have some questions about the health insurance
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Asking if you need private health insurance
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Asking about the insurance coverage
Ziekenhuiskosten
Krankenhausgebühren
Example of health insurance coverage
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Facharztkosten
Example of health insurance coverage
Diagnostische toets
Diagnosetests
Example of health insurance coverage
Chirurgische ingrepen
Chirurgische Eingriffe
Example of health insurance coverage
Psychiatrische behandeling
Psychiatrische Behandlung
Example of health insurance coverage
Tandheelkundige behandelingen
Zahnbehandlungen
Example of health insurance coverage
Oogzorg behandelingen
Augenbehandlungen
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Asking if you need a visa to enter a country
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Asking how you can extend your visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Asking why your visa application has been rejected
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Stating that you would like to register your vehicle
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Asking if your driving license is valid there
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Applying for a provisional driving license
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Stating that you would like to book your driving license test
theoretische test
den Theorieteil
Type of test
rijexamen
den praktischen Teil
Type of test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Stating that you would like to change some details on your driving license
mijn adres
die Adresse
What you would like to change
mijn naam
den Namen
What you would like to change
mijn foto
das Foto
What you would like to change
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Stating that you would like to renew your driving license
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Stating that you would like to replace a driving license
verloren
verlorenen
Driving license issue
gestolen
gestohlenen
Driving license issue
beschadigd
beschädigten
Driving license issue
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Asking where you can register for a language test
Ik heb een blanco strafblad.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Stating that you have a clean criminal record
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Stating that you have the required level of the language
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Asking what the fees are for citizenship application
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Stating the nationality of your spouse