Italian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Asking where you can find a form
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Asking when a document was issued
Waar werd uw [document] afgegeven?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Asking where a document was issued
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Asking when an ID is expiring
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Asking if someone can help you with filling in the form
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Asking what documents you need to bring
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Stating what you need to apply for a document
Mijn [document] werd gestolen.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Stating that one of your documents has been stolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Deze informatie is vertrouwelijk.
Le informazioni sono riservate.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Wat is uw naam?
Come si chiama?
Asking for someone's name
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Asking for someone's place and date of birth
Waar woont u?
Dove risiede?
Asking where someone lives
Wat is uw adres?
Qual è il suo indirizzo?
Asking for someone's address
Wat is uw nationaliteit?
Qual è la sua cittadinanza?
Asking for someone's citizenship
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Asking when someone arrived in that country
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Il mio stato civile è __________.
Stating what your marital status is
alleenstaand
celibe (m) / nubile (f)
Marital status
gehuwd
coniugato/a
Marital status
uit elkaar
separato/a
Marital status
gescheiden
divorziato/a
Marital status
samenwonend
convivente
Marital status
geregistreerd partnerschap
in un'unione civile
Marital status
ongetrouwde partners
in una coppia non sposata
Marital status
in een relatie
in un'unione di fatto
Marital status
verweduwd
vedovo/a
Marital status
Heeft u kinderen?
Ha figli?
Asking if someone has children
Heeft u inwonende personen ten laste?
Ha familiari a carico?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Stating that you would like to register in the city
Welke documenten moet ik meenemen?
Quali documenti devo portare?
Asking what documents you should bring
Zijn er registratiekosten?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Asking if there are any costs of registering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Stating that you are there to register your domicile
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Stating that you have some questions about the health insurance
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Asking if you need private health insurance
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Asking about the insurance coverage
Ziekenhuiskosten
Spese ospedaliere
Example of health insurance coverage
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Spese per la consultazione di uno specialista
Example of health insurance coverage
Diagnostische toets
Test diagnostici
Example of health insurance coverage
Chirurgische ingrepen
Operazioni chirurgiche
Example of health insurance coverage
Psychiatrische behandeling
Trattamento psichiatrico
Example of health insurance coverage
Tandheelkundige behandelingen
Cure dentali
Example of health insurance coverage
Oogzorg behandelingen
Cure oculistiche
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Asking why someone is requesting an entry visa
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Asking if you need a visa to enter a country
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Asking how you can extend your visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Asking why your visa application has been rejected
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Stating that you would like to register your vehicle
Is mijn rijbewijs hier geldig?
La mia patente di guida è valida?
Asking if your driving license is valid there
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Applying for a provisional driving license
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Stating that you would like to book your driving license test
theoretische test
esame di teoria
Type of test
rijexamen
esame di guida
Type of test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Stating that you would like to change some details on your driving license
mijn adres
l'indirizzo
What you would like to change
mijn naam
il nome
What you would like to change
mijn foto
la foto
What you would like to change
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Stating that you would like to renew your driving license
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Stating that you would like to replace a driving license
verloren
smarrita
Driving license issue
gestolen
rubata
Driving license issue
beschadigd
deteriorata
Driving license issue
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Stating that you would like to ask for a citizenship
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Asking where you can register for a language test
Ik heb een blanco strafblad.
Non ho precedenti penali.
Stating that you have a clean criminal record
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Stating that you have the required level of the language
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Asking what the fees are for citizenship application
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Stating the nationality of your spouse