Polish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Asking where you can find a form
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking when a document was issued
Waar werd uw [document] afgegeven?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking where a document was issued
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Asking when an ID is expiring
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Asking if someone can help you with filling in the form
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Asking what documents you need to bring
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Stating what you need to apply for a document
Mijn [document] werd gestolen.
Mój [dokument] został skradziony.
Stating that one of your documents has been stolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Składam podanie w imieniu _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Deze informatie is vertrouwelijk.
Podane informacje są poufne.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Wat is uw naam?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Asking for someone's name
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Asking for someone's place and date of birth
Waar woont u?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Asking where someone lives
Wat is uw adres?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Asking for someone's address
Wat is uw nationaliteit?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Asking for someone's citizenship
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Asking when someone arrived in that country
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Stating what your marital status is
alleenstaand
kawaler/panna
Marital status
gehuwd
żonaty/zamężna
Marital status
uit elkaar
w separacji
Marital status
gescheiden
rozwodnik/rozwódka
Marital status
samenwonend
w konkubinacie
Marital status
geregistreerd partnerschap
w rejestrowanym związku partnerskim
Marital status
ongetrouwde partners
w związku partnerskim
Marital status
in een relatie
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Marital status
verweduwd
wdowiec/wdowa
Marital status
Heeft u kinderen?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Asking if someone has children
Heeft u inwonende personen ten laste?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Stating that you would like to register in the city
Welke documenten moet ik meenemen?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Asking what documents you should bring
Zijn er registratiekosten?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Asking if there are any costs of registering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Stating that you are there to register your domicile
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Stating that you have some questions about the health insurance
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Asking if you need private health insurance
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Asking about the insurance coverage
Ziekenhuiskosten
Opłaty za pobyt w szpitalu
Example of health insurance coverage
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Example of health insurance coverage
Diagnostische toets
Badania diagnostyczne
Example of health insurance coverage
Chirurgische ingrepen
Zabiegi chirurgiczne
Example of health insurance coverage
Psychiatrische behandeling
Leczenie psychiatryczne
Example of health insurance coverage
Tandheelkundige behandelingen
Leczenie stomatologiczne
Example of health insurance coverage
Oogzorg behandelingen
Leczenie okulistyczne
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Asking why someone is requesting an entry visa
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Asking if you need a visa to enter a country
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Asking how you can extend your visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Asking why your visa application has been rejected
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Stating that you would like to register your vehicle
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Asking if your driving license is valid there
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Applying for a provisional driving license
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
theoretische test
egzamin teoretyczny
Type of test
rijexamen
egzamin praktyczny
Type of test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Stating that you would like to change some details on your driving license
mijn adres
adres
What you would like to change
mijn naam
nazwisko
What you would like to change
mijn foto
zdjęcie
What you would like to change
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to renew your driving license
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Stating that you would like to replace a driving license
verloren
zgubienie (prawa jazdy)
Driving license issue
gestolen
kradzież (prawa jazdy)
Driving license issue
beschadigd
zniszczenie (prawa jazdy)
Driving license issue
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Stating that you would like to ask for a citizenship
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Asking where you can register for a language test
Ik heb een blanco strafblad.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Stating that you have a clean criminal record
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Stating that you have the required level of the language
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Asking what the fees are for citizenship application
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Stating the nationality of your spouse