Portuguese | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Asking where you can find a form
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Asking when a document was issued
Waar werd uw [document] afgegeven?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Asking where a document was issued
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Asking when an ID is expiring
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Asking if someone can help you with filling in the form
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Asking what documents you need to bring
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Stating what you need to apply for a document
Mijn [document] werd gestolen.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Stating that one of your documents has been stolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Deze informatie is vertrouwelijk.
A informação é confidencial.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Wat is uw naam?
Qual é o seu nome?
Asking for someone's name
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Asking for someone's place and date of birth
Waar woont u?
Onde você mora?
Asking where someone lives
Wat is uw adres?
Qual é o seu endereço?
Asking for someone's address
Wat is uw nationaliteit?
Qual é a sua cidadania?
Asking for someone's citizenship
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Quando você chegou em [país]?
Asking when someone arrived in that country
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Meu estado civil é ___________.
Stating what your marital status is
alleenstaand
solteiro(a)
Marital status
gehuwd
casado(a)
Marital status
uit elkaar
separado(a)
Marital status
gescheiden
divorciado(a)
Marital status
samenwonend
coabitação
Marital status
geregistreerd partnerschap
em uma união civil
Marital status
ongetrouwde partners
companheiros/união estável
Marital status
in een relatie
parceria doméstica
Marital status
verweduwd
viúvo(a)
Marital status
Heeft u kinderen?
Você tem filhos?
Asking if someone has children
Heeft u inwonende personen ten laste?
Você tem dependentes morando com você?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Gostaria de reencontrar minha família.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Stating that you would like to register in the city
Welke documenten moet ik meenemen?
Que documentos devo trazer?
Asking what documents you should bring
Zijn er registratiekosten?
Existem taxas de registro?
Asking if there are any costs of registering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Stating that you are there to register your domicile
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Stating that you have some questions about the health insurance
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Preciso de seguro de saúde privado?
Asking if you need private health insurance
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Asking about the insurance coverage
Ziekenhuiskosten
Taxas hospitalares
Example of health insurance coverage
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Taxas de especialistas
Example of health insurance coverage
Diagnostische toets
Testes de diagnóstico
Example of health insurance coverage
Chirurgische ingrepen
Procedimentos cirúrgicos
Example of health insurance coverage
Psychiatrische behandeling
Tratamento psiquiátrico
Example of health insurance coverage
Tandheelkundige behandelingen
Tratamentos dentários
Example of health insurance coverage
Oogzorg behandelingen
Tratamento oftalmológico
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Por que você está requisitando um visto?
Asking why someone is requesting an entry visa
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Asking if you need a visa to enter a country
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Como posso extender meu visto?
Asking how you can extend your visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Asking why your visa application has been rejected
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Gostaria de registrar meu veículo.
Stating that you would like to register your vehicle
Is mijn rijbewijs hier geldig?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Asking if your driving license is valid there
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Applying for a provisional driving license
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Gostaria de marcar minha __________.
Stating that you would like to book your driving license test
theoretische test
prova teórica
Type of test
rijexamen
prova prática de direção
Type of test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Stating that you would like to change some details on your driving license
mijn adres
endereço
What you would like to change
mijn naam
nome
What you would like to change
mijn foto
foto
What you would like to change
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Stating that you would like to renew your driving license
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Stating that you would like to replace a driving license
verloren
perdida
Driving license issue
gestolen
roubada
Driving license issue
beschadigd
danificada
Driving license issue
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Stating that you would like to ask for a citizenship
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Asking where you can register for a language test
Ik heb een blanco strafblad.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Stating that you have a clean criminal record
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Stating that you have the required level of the language
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Asking what the fees are for citizenship application
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Stating the nationality of your spouse