Spanish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Asking where you can find a form
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Asking when a document was issued
Waar werd uw [document] afgegeven?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Asking where a document was issued
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
¿Cuándo caduca su DNI?
Asking when an ID is expiring
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Asking if someone can help you with filling in the form
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Asking what documents you need to bring
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Stating what you need to apply for a document
Mijn [document] werd gestolen.
Me han robado el/la (documento).
Stating that one of your documents has been stolen
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Deze informatie is vertrouwelijk.
La información es confidencial.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Wat is uw naam?
¿Cómo se llama usted?
Asking for someone's name
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Asking for someone's place and date of birth
Waar woont u?
¿Dónde vive usted?
Asking where someone lives
Wat is uw adres?
¿Cuál es su dirección?
Asking for someone's address
Wat is uw nationaliteit?
¿Cuál es su nacionalidad?
Asking for someone's citizenship
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
¿Cuándo llegó a (país)?
Asking when someone arrived in that country
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
¿Me deja su DNI, por favor?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mi estado civil es ______________.
Stating what your marital status is
alleenstaand
soltero/a
Marital status
gehuwd
casado/a
Marital status
uit elkaar
separado/a
Marital status
gescheiden
divorciado/a
Marital status
samenwonend
cohabitante
Marital status
geregistreerd partnerschap
en unión civil
Marital status
ongetrouwde partners
pareja de hecho
Marital status
in een relatie
pareja de hecho
Marital status
verweduwd
viudo/a
Marital status
Heeft u kinderen?
¿Tiene usted hijos?
Asking if someone has children
Heeft u inwonende personen ten laste?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Me gustaría empadronarme.
Stating that you would like to register in the city
Welke documenten moet ik meenemen?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Asking what documents you should bring
Zijn er registratiekosten?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Asking if there are any costs of registering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Vengo a registrar mi domicilio.
Stating that you are there to register your domicile
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Stating that you have some questions about the health insurance
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Asking if you need private health insurance
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Asking about the insurance coverage
Ziekenhuiskosten
Tasas hospitalarias
Example of health insurance coverage
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Honorarios de médicos especialistas
Example of health insurance coverage
Diagnostische toets
Pruebas diagnósticas
Example of health insurance coverage
Chirurgische ingrepen
Intervenciones quirúrjicas
Example of health insurance coverage
Psychiatrische behandeling
Tratamiento psiquiátrico
Example of health insurance coverage
Tandheelkundige behandelingen
Tratamientos dentales
Example of health insurance coverage
Oogzorg behandelingen
Tratamientos oftalmológicos
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Asking why someone is requesting an entry visa
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Asking if you need a visa to enter a country
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Asking how you can extend your visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Asking why your visa application has been rejected
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Stating that you would like to register your vehicle
Is mijn rijbewijs hier geldig?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Asking if your driving license is valid there
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Applying for a provisional driving license
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
theoretische test
el examen teórico
Type of test
rijexamen
el examen práctico
Type of test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Stating that you would like to change some details on your driving license
mijn adres
la dirección
What you would like to change
mijn naam
el nombre
What you would like to change
mijn foto
la fotografía
What you would like to change
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Stating that you would like to renew your driving license
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Stating that you would like to replace a driving license
verloren
lo he perdido
Driving license issue
gestolen
me lo han robado
Driving license issue
beschadigd
se ha dañado
Driving license issue
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Asking where you can register for a language test
Ik heb een blanco strafblad.
No tengo antecedentes penales.
Stating that you have a clean criminal record
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Stating that you have the required level of the language
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Asking what the fees are for citizenship application
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Stating the nationality of your spouse