Czech | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Asking where you can find a form
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Asking when a document was issued
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Asking where a document was issued
Kiam elspiras via legitimilo?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Asking when an ID is expiring
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Asking if someone can help you with filling in the form
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Asking what documents you need to bring
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Stating what you need to apply for a document
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Můj [dokument] byl ukraden.
Stating that one of your documents has been stolen
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
La informo estas konfidenca.
Tyto informace jsou důvěrné.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Kiel vi nomiĝas?
Jak se jmenuješ?
Asking for someone's name
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Asking for someone's place and date of birth
Kie vi loĝas?
Kde bydlíte?
Asking where someone lives
Kio estas via adreso?
Jaká je vaše adresa?
Asking for someone's address
Kio estas via civitaneco?
Jaké je vaše občanství?
Asking for someone's citizenship
Kiam vi alvenis en [lando]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Asking when someone arrived in that country
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mia edzecostato estas ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Stating what your marital status is
senedza
svobodný/á
Marital status
edziĝinta
ženatý/vdaná
Marital status
apartiga
odděleni
Marital status
eksedziĝinta
rozvedený/rozvedená
Marital status
kunviva
žijící ve společné domácnosti
Marital status
en civila kuniĝo
v registrovaném partnerství
Marital status
fraŭlaj partneroj
nesezdaní partneři
Marital status
en hejma partnereco
v domácím partnerství
Marital status
vidvina
vdovec/vdova
Marital status
Ĉu vi havas infanojn?
Máte děti?
Asking if someone has children
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Mi ŝatus registri en la urbo.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Stating that you would like to register in the city
Kion dokumentojn mi alportus?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Asking what documents you should bring
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Je registrace zpoplatněná?
Asking if there are any costs of registering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Stating that you are there to register your domicile
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Mi ŝatus peti restadpermeson
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Stating that you have some questions about the health insurance
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Asking if you need private health insurance
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Asking about the insurance coverage
Hospitalokotizoj
Poplatky za pobyt v nemocnici
Example of health insurance coverage
Kotizoj por la ekspertoj
Poplatky za konsultace se specialisty
Example of health insurance coverage
Diagnozoprovoj
Diagnostické testy
Example of health insurance coverage
Kirurgiaj proceduroj
Chirurgické zákroky
Example of health insurance coverage
Psikiatria kuracado
Psychiatrická léčba
Example of health insurance coverage
Dentaj kuracadoj
Zubní ošetření
Example of health insurance coverage
Okula kuracado
Oční ošetření
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Asking why someone is requesting an entry visa
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Asking if you need a visa to enter a country
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Asking how you can extend your visa
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Asking why your visa application has been rejected
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Musím změnit svou registrační značku?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Stating that you would like to register your vehicle
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Asking if your driving license is valid there
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Applying for a provisional driving license
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Stating that you would like to book your driving license test
teorian teston
Teoretický test
Type of test
veturantan teston
Praktický test
Type of test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adreson
adresu
What you would like to change
nomon
jméno
What you would like to change
foton
fotografii
What you would like to change
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Stating that you would like to renew your driving license
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Stating that you would like to replace a driving license
perdatan
ztracený
Driving license issue
ŝtelatan
ukradený
Driving license issue
difektatan
zničený
Driving license issue
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Asking where you can register for a language test
Mi havas puran krimliston
Mám čistý trestní rejstřík.
Stating that you have a clean criminal record
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Stating that you have the required level of the language
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Asking what the fees are for citizenship application
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Stating the nationality of your spouse