Dutch | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Asking where you can find a form
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Asking when a document was issued
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Asking where a document was issued
Kiam elspiras via legitimilo?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Asking when an ID is expiring
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Asking if someone can help you with filling in the form
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Asking what documents you need to bring
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Stating what you need to apply for a document
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mijn [document] werd gestolen.
Stating that one of your documents has been stolen
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
La informo estas konfidenca.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Kiel vi nomiĝas?
Wat is uw naam?
Asking for someone's name
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Asking for someone's place and date of birth
Kie vi loĝas?
Waar woont u?
Asking where someone lives
Kio estas via adreso?
Wat is uw adres?
Asking for someone's address
Kio estas via civitaneco?
Wat is uw nationaliteit?
Asking for someone's citizenship
Kiam vi alvenis en [lando]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Asking when someone arrived in that country
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mia edzecostato estas ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Stating what your marital status is
senedza
alleenstaand
Marital status
edziĝinta
gehuwd
Marital status
apartiga
uit elkaar
Marital status
eksedziĝinta
gescheiden
Marital status
kunviva
samenwonend
Marital status
en civila kuniĝo
geregistreerd partnerschap
Marital status
fraŭlaj partneroj
ongetrouwde partners
Marital status
en hejma partnereco
in een relatie
Marital status
vidvina
verweduwd
Marital status
Ĉu vi havas infanojn?
Heeft u kinderen?
Asking if someone has children
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Mi ŝatus registri en la urbo.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Stating that you would like to register in the city
Kion dokumentojn mi alportus?
Welke documenten moet ik meenemen?
Asking what documents you should bring
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Zijn er registratiekosten?
Asking if there are any costs of registering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Stating that you are there to register your domicile
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Stating that you have some questions about the health insurance
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Asking if you need private health insurance
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Asking about the insurance coverage
Hospitalokotizoj
Ziekenhuiskosten
Example of health insurance coverage
Kotizoj por la ekspertoj
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Example of health insurance coverage
Diagnozoprovoj
Diagnostische toets
Example of health insurance coverage
Kirurgiaj proceduroj
Chirurgische ingrepen
Example of health insurance coverage
Psikiatria kuracado
Psychiatrische behandeling
Example of health insurance coverage
Dentaj kuracadoj
Tandheelkundige behandelingen
Example of health insurance coverage
Okula kuracado
Oogzorg behandelingen
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
Waarom vraagt u een visum aan?
Asking why someone is requesting an entry visa
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Asking if you need a visa to enter a country
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Asking how you can extend your visa
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Asking why your visa application has been rejected
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Stating that you would like to register your vehicle
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Asking if your driving license is valid there
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Applying for a provisional driving license
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Stating that you would like to book your driving license test
teorian teston
theoretische test
Type of test
veturantan teston
rijexamen
Type of test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adreson
mijn adres
What you would like to change
nomon
mijn naam
What you would like to change
foton
mijn foto
What you would like to change
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Stating that you would like to renew your driving license
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Stating that you would like to replace a driving license
perdatan
verloren
Driving license issue
ŝtelatan
gestolen
Driving license issue
difektatan
beschadigd
Driving license issue
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Asking where you can register for a language test
Mi havas puran krimliston
Ik heb een blanco strafblad.
Stating that you have a clean criminal record
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Stating that you have the required level of the language
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Asking what the fees are for citizenship application
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Stating the nationality of your spouse