Polish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Asking where you can find a form
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking when a document was issued
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking where a document was issued
Kiam elspiras via legitimilo?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Asking when an ID is expiring
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Asking if someone can help you with filling in the form
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Asking what documents you need to bring
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Stating what you need to apply for a document
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mój [dokument] został skradziony.
Stating that one of your documents has been stolen
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
La informo estas konfidenca.
Podane informacje są poufne.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Kiel vi nomiĝas?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Asking for someone's name
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Asking for someone's place and date of birth
Kie vi loĝas?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Asking where someone lives
Kio estas via adreso?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Asking for someone's address
Kio estas via civitaneco?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Asking for someone's citizenship
Kiam vi alvenis en [lando]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Asking when someone arrived in that country
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mia edzecostato estas ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Stating what your marital status is
senedza
kawaler/panna
Marital status
edziĝinta
żonaty/zamężna
Marital status
apartiga
w separacji
Marital status
eksedziĝinta
rozwodnik/rozwódka
Marital status
kunviva
w konkubinacie
Marital status
en civila kuniĝo
w rejestrowanym związku partnerskim
Marital status
fraŭlaj partneroj
w związku partnerskim
Marital status
en hejma partnereco
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Marital status
vidvina
wdowiec/wdowa
Marital status
Ĉu vi havas infanojn?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Asking if someone has children
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Mi ŝatus registri en la urbo.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Stating that you would like to register in the city
Kion dokumentojn mi alportus?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Asking what documents you should bring
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Asking if there are any costs of registering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Stating that you are there to register your domicile
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Mi ŝatus peti restadpermeson
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Stating that you have some questions about the health insurance
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Asking if you need private health insurance
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Asking about the insurance coverage
Hospitalokotizoj
Opłaty za pobyt w szpitalu
Example of health insurance coverage
Kotizoj por la ekspertoj
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Example of health insurance coverage
Diagnozoprovoj
Badania diagnostyczne
Example of health insurance coverage
Kirurgiaj proceduroj
Zabiegi chirurgiczne
Example of health insurance coverage
Psikiatria kuracado
Leczenie psychiatryczne
Example of health insurance coverage
Dentaj kuracadoj
Leczenie stomatologiczne
Example of health insurance coverage
Okula kuracado
Leczenie okulistyczne
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Asking why someone is requesting an entry visa
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Asking if you need a visa to enter a country
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Asking how you can extend your visa
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Asking why your visa application has been rejected
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Stating that you would like to register your vehicle
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Asking if your driving license is valid there
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Applying for a provisional driving license
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
teorian teston
egzamin teoretyczny
Type of test
veturantan teston
egzamin praktyczny
Type of test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adreson
adres
What you would like to change
nomon
nazwisko
What you would like to change
foton
zdjęcie
What you would like to change
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to renew your driving license
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Stating that you would like to replace a driving license
perdatan
zgubienie (prawa jazdy)
Driving license issue
ŝtelatan
kradzież (prawa jazdy)
Driving license issue
difektatan
zniszczenie (prawa jazdy)
Driving license issue
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Stating that you would like to ask for a citizenship
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Asking where you can register for a language test
Mi havas puran krimliston
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Stating that you have a clean criminal record
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Stating that you have the required level of the language
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Asking what the fees are for citizenship application
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Stating the nationality of your spouse