Italian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Asking where you can find a form
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Asking when a document was issued
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Asking where a document was issued
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Asking when an ID is expiring
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Asking if someone can help you with filling in the form
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Asking what documents you need to bring
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Stating what you need to apply for a document
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Stating that one of your documents has been stolen
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Le informazioni sono riservate.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Mikä sinun nimesi on?
Come si chiama?
Asking for someone's name
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Asking for someone's place and date of birth
Missä sinä asut?
Dove risiede?
Asking where someone lives
Mikä sinun osoitteesi on?
Qual è il suo indirizzo?
Asking for someone's address
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Qual è la sua cittadinanza?
Asking for someone's citizenship
Koska sinä saavuit [maahan]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Asking when someone arrived in that country
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Minä olen _________.
Il mio stato civile è __________.
Stating what your marital status is
naimaton
celibe (m) / nubile (f)
Marital status
naimisissa
coniugato/a
Marital status
asumuserossa
separato/a
Marital status
eronnut
divorziato/a
Marital status
avoliitossa
convivente
Marital status
rekisteröidyssä parisuhteessa
in un'unione civile
Marital status
parisuhteessa
in una coppia non sposata
Marital status
avoliitossa
in un'unione di fatto
Marital status
leski
vedovo/a
Marital status
Onko sinulla lapsia?
Ha figli?
Asking if someone has children
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Ha familiari a carico?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Stating that you would like to register in the city
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Quali documenti devo portare?
Asking what documents you should bring
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Asking if there are any costs of registering
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Stating that you are there to register your domicile
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Stating that you have some questions about the health insurance
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Asking if you need private health insurance
Mitä vakuutus kattaa?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Asking about the insurance coverage
Sairaalakulut
Spese ospedaliere
Example of health insurance coverage
Erikoislääkärikustannukset
Spese per la consultazione di uno specialista
Example of health insurance coverage
Diagnostinen tutkimus
Test diagnostici
Example of health insurance coverage
Kirurgiset toimenpiteet
Operazioni chirurgiche
Example of health insurance coverage
Psykiatrinen hoito
Trattamento psichiatrico
Example of health insurance coverage
Hammashoito
Cure dentali
Example of health insurance coverage
Silmähoito
Cure oculistiche
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Asking why someone is requesting an entry visa
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Asking if you need a visa to enter a country
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Asking how you can extend your visa
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Asking why your visa application has been rejected
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Stating that you would like to register your vehicle
Kelpaako ajokorttini täällä?
La mia patente di guida è valida?
Asking if your driving license is valid there
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Applying for a provisional driving license
Haluaisin suorittaa ________.
Vorrei prenotare l' __________.
Stating that you would like to book your driving license test
teoriakokeen
esame di teoria
Type of test
inssiajon
esame di guida
Type of test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Stating that you would like to change some details on your driving license
osoitetta
l'indirizzo
What you would like to change
nimeä
il nome
What you would like to change
kuvaa
la foto
What you would like to change
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Haluaisin uusia ajokorttini.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Stating that you would like to renew your driving license
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Stating that you would like to replace a driving license
kadonneen
smarrita
Driving license issue
varastetun
rubata
Driving license issue
vaurioituneen
deteriorata
Driving license issue
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Stating that you would like to ask for a citizenship
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Asking where you can register for a language test
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Non ho precedenti penali.
Stating that you have a clean criminal record
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Stating that you have the required level of the language
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Asking what the fees are for citizenship application
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Stating the nationality of your spouse