Thai | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Asking where you can find a form
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Asking when a document was issued
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Asking where a document was issued
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Asking when an ID is expiring
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Asking if someone can help you with filling in the form
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Asking what documents you need to bring
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Stating what you need to apply for a document
Minun [dokumenttini] varastettiin.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Stating that one of your documents has been stolen
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
ข้อมูลเป็นความลับ
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Mikä sinun nimesi on?
คุณชื่ออะไร
Asking for someone's name
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Asking for someone's place and date of birth
Missä sinä asut?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Asking where someone lives
Mikä sinun osoitteesi on?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Asking for someone's address
Minkä maan kansalainen sinä olet?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Asking for someone's citizenship
Koska sinä saavuit [maahan]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Asking when someone arrived in that country
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Minä olen _________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Stating what your marital status is
naimaton
โสด
Marital status
naimisissa
แต่งงานแล้ว
Marital status
asumuserossa
แยกกันอยู่
Marital status
eronnut
หย่าร้าง
Marital status
avoliitossa
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Marital status
rekisteröidyssä parisuhteessa
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Marital status
parisuhteessa
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Marital status
avoliitossa
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Marital status
leski
เป็นม่าย
Marital status
Onko sinulla lapsia?
คุณมีบุตรไหม
Asking if someone has children
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Stating that you would like to register in the city
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Asking what documents you should bring
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Asking if there are any costs of registering
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Stating that you are there to register your domicile
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Stating that you have some questions about the health insurance
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Asking if you need private health insurance
Mitä vakuutus kattaa?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Asking about the insurance coverage
Sairaalakulut
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Example of health insurance coverage
Erikoislääkärikustannukset
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Example of health insurance coverage
Diagnostinen tutkimus
การทดสอบวินิจฉัย
Example of health insurance coverage
Kirurgiset toimenpiteet
การผ่าตัด
Example of health insurance coverage
Psykiatrinen hoito
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Example of health insurance coverage
Hammashoito
การรักษาฟัน
Example of health insurance coverage
Silmähoito
การรักษาตา
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Asking why someone is requesting an entry visa
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Asking if you need a visa to enter a country
Kuinka voin pidentää viisumiani?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Asking how you can extend your visa
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Asking why your visa application has been rejected
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Stating that you would like to register your vehicle
Kelpaako ajokorttini täällä?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Asking if your driving license is valid there
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Applying for a provisional driving license
Haluaisin suorittaa ________.
ฉันต้องการจอง __________
Stating that you would like to book your driving license test
teoriakokeen
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type of test
inssiajon
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type of test
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Stating that you would like to change some details on your driving license
osoitetta
ที่อยู่
What you would like to change
nimeä
ชื่อ
What you would like to change
kuvaa
ภาพถ่าย
What you would like to change
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Haluaisin uusia ajokorttini.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Stating that you would like to renew your driving license
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Stating that you would like to replace a driving license
kadonneen
สูญหาย
Driving license issue
varastetun
ถูกขโมย
Driving license issue
vaurioituneen
ได้รับความเสียหาย
Driving license issue
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Stating that you would like to ask for a citizenship
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Asking where you can register for a language test
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Stating that you have a clean criminal record
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Stating that you have the required level of the language
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Asking what the fees are for citizenship application
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Stating the nationality of your spouse