Czech | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Asking where you can find a form
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Asking when a document was issued
Où votre [document] a été délivré ?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Asking where a document was issued
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Asking when an ID is expiring
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Asking if someone can help you with filling in the form
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Asking what documents you need to bring
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Stating what you need to apply for a document
Mon/ma [document] a été volé(e).
Můj [dokument] byl ukraden.
Stating that one of your documents has been stolen
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Ces informations sont confidentielles.
Tyto informace jsou důvěrné.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Comment vous appelez-vous ?
Jak se jmenuješ?
Asking for someone's name
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Asking for someone's place and date of birth
Où résidez-vous ?
Kde bydlíte?
Asking where someone lives
Où habitez-vous ?
Jaká je vaše adresa?
Asking for someone's address
Quelle est votre nationalité ?
Jaké je vaše občanství?
Asking for someone's citizenship
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Kdy jste přijeli do [country]?
Asking when someone arrived in that country
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Ma situation matrimoniale est _____.
Můj rodinný stav je ___________.
Stating what your marital status is
célibataire
svobodný/á
Marital status
Marié(e)
ženatý/vdaná
Marital status
Séparé(e)
odděleni
Marital status
Divorcé(e)
rozvedený/rozvedená
Marital status
en concubinage
žijící ve společné domácnosti
Marital status
dans une union civile
v registrovaném partnerství
Marital status
en concubinage
nesezdaní partneři
Marital status
en partenariat domestique
v domácím partnerství
Marital status
veuf/veuve
vdovec/vdova
Marital status
Vous avez des enfants ?
Máte děti?
Asking if someone has children
Vous avez des personnes à charge ?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Je voudrais réunir ma famille.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Stating that you would like to register in the city
Quels documents dois-je apporter ?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Asking what documents you should bring
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Je registrace zpoplatněná?
Asking if there are any costs of registering
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Stating that you are there to register your domicile
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Je voudrais demander un permis de séjour.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Stating that you have some questions about the health insurance
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Asking if you need private health insurance
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Asking about the insurance coverage
Frais hospitaliers
Poplatky za pobyt v nemocnici
Example of health insurance coverage
Frais de consultation d'un spécialiste
Poplatky za konsultace se specialisty
Example of health insurance coverage
Tests diagnostiques
Diagnostické testy
Example of health insurance coverage
Opérations chirurgicales
Chirurgické zákroky
Example of health insurance coverage
Traitement psychiatrique
Psychiatrická léčba
Example of health insurance coverage
Soins dentaires
Zubní ošetření
Example of health insurance coverage
Soins oculaires
Oční ošetření
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Asking why someone is requesting an entry visa
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Asking if you need a visa to enter a country
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Asking how you can extend your visa
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Asking why your visa application has been rejected
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Musím změnit svou registrační značku?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Stating that you would like to register your vehicle
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Asking if your driving license is valid there
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Applying for a provisional driving license
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Stating that you would like to book your driving license test
le code
Teoretický test
Type of test
la conduite
Praktický test
Type of test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Stating that you would like to change some details on your driving license
mon adresse
adresu
What you would like to change
mon nom
jméno
What you would like to change
ma photo
fotografii
What you would like to change
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Stating that you would like to renew your driving license
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Stating that you would like to replace a driving license
perdu
ztracený
Driving license issue
volé
ukradený
Driving license issue
abîmé
zničený
Driving license issue
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Asking where you can register for a language test
Je n'ai pas de casier judiciaire
Mám čistý trestní rejstřík.
Stating that you have a clean criminal record
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Stating that you have the required level of the language
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Asking what the fees are for citizenship application
Mon conjoint est [nationalité].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Stating the nationality of your spouse