Czech | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Wo kann ich das Formular für____finden?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Asking where you can find a form
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Asking when a document was issued
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Asking where a document was issued
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Asking when an ID is expiring
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Asking if someone can help you with filling in the form
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Asking what documents you need to bring
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Stating what you need to apply for a document
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Stating that one of your documents has been stolen
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Tyto informace jsou důvěrné.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Wie heißen Sie?
Jak se jmenuješ?
Asking for someone's name
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Asking for someone's place and date of birth
Wo wohnen Sie?
Kde bydlíte?
Asking where someone lives
Wie ist Ihre Adresse?
Jaká je vaše adresa?
Asking for someone's address
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Jaké je vaše občanství?
Asking for someone's citizenship
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Kdy jste přijeli do [country]?
Asking when someone arrived in that country
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mein Familienstand ist_____.
Můj rodinný stav je ___________.
Stating what your marital status is
ledig
svobodný/á
Marital status
verheiratet
ženatý/vdaná
Marital status
getrennt
odděleni
Marital status
geschieden
rozvedený/rozvedená
Marital status
zusammenlebend
žijící ve společné domácnosti
Marital status
in einer eingetragenen Partnerschaft
v registrovaném partnerství
Marital status
unverheiratetes Paar
nesezdaní partneři
Marital status
in einer Partnerschaft
v domácím partnerství
Marital status
verwitwet
vdovec/vdova
Marital status
Haben Sie Kinder?
Máte děti?
Asking if someone has children
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Stating that you would like to register in the city
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Asking what documents you should bring
Gibt es Anmeldegebühren?
Je registrace zpoplatněná?
Asking if there are any costs of registering
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Stating that you are there to register your domicile
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Stating that you have some questions about the health insurance
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Asking if you need private health insurance
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Asking about the insurance coverage
Krankenhausgebühren
Poplatky za pobyt v nemocnici
Example of health insurance coverage
Facharztkosten
Poplatky za konsultace se specialisty
Example of health insurance coverage
Diagnosetests
Diagnostické testy
Example of health insurance coverage
Chirurgische Eingriffe
Chirurgické zákroky
Example of health insurance coverage
Psychiatrische Behandlung
Psychiatrická léčba
Example of health insurance coverage
Zahnbehandlungen
Zubní ošetření
Example of health insurance coverage
Augenbehandlungen
Oční ošetření
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Asking why someone is requesting an entry visa
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Asking if you need a visa to enter a country
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Asking how you can extend your visa
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Asking why your visa application has been rejected
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Musím změnit svou registrační značku?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Stating that you would like to register your vehicle
Ist mein Führerschein hier gültig?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Asking if your driving license is valid there
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Applying for a provisional driving license
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Stating that you would like to book your driving license test
den Theorieteil
Teoretický test
Type of test
den praktischen Teil
Praktický test
Type of test
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Stating that you would like to change some details on your driving license
die Adresse
adresu
What you would like to change
den Namen
jméno
What you would like to change
das Foto
fotografii
What you would like to change
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Stating that you would like to renew your driving license
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Stating that you would like to replace a driving license
verlorenen
ztracený
Driving license issue
gestohlenen
ukradený
Driving license issue
beschädigten
zničený
Driving license issue
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Asking where you can register for a language test
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Mám čistý trestní rejstřík.
Stating that you have a clean criminal record
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Stating that you have the required level of the language
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Asking what the fees are for citizenship application
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Stating the nationality of your spouse