Russian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Где я могу найти форму для ____ ?
Asking where you can find a form
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Когда был выдан ваш документ?
Asking when a document was issued
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Где был выдан ваш [документ] ?
Asking where a document was issued
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Когда истекает срок вашего паспорта?
Asking when an ID is expiring
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Asking if someone can help you with filling in the form
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Какие документы мне нужно принести для_______?
Asking what documents you need to bring
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Stating what you need to apply for a document
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Мой [документ] украли.
Stating that one of your documents has been stolen
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Я заполняю это заявление от лица______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Информация конфиденциальна.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Πώς σας λένε;
Как вас зовут?
Asking for someone's name
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Asking for someone's place and date of birth
Πού μένετε;
Где вы живете?
Asking where someone lives
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Каков ваш адрес?
Asking for someone's address
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Какое у вас гражданство?
Asking for someone's citizenship
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Когда вы въехали в страну?
Asking when someone arrived in that country
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Мое семейное положение -_______.
Stating what your marital status is
ελεύθερος/η
холост
Marital status
παντρεμένος/η
Женат/замужем
Marital status
σε διάσταση
Разведен/а
Marital status
χωρισμένος/η
Разведен/а
Marital status
συμβίωση
в сожительстве
Marital status
σε αστική ένωση
в гражданском браке
Marital status
ανύπαντροι σύντροφοι
Не женатая пара
Marital status
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
в домашнем партнерстве
Marital status
χήρος/χήρα
вдовец/вдова
Marital status
έχετε παιδιά;
У вас есть дети?
Asking if someone has children
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Stating that you would like to register in the city
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Какие документы мне нужно принести?
Asking what documents you should bring
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Мне нужно платить за регистрацию?
Asking if there are any costs of registering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Stating that you are there to register your domicile
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Stating that you have some questions about the health insurance
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Мне нужна частная медицинская страховка?
Asking if you need private health insurance
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Что покрывает медицинская страховка?
Asking about the insurance coverage
Τέλη νοσοκομείου
Больничные платы
Example of health insurance coverage
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Платы специалистам
Example of health insurance coverage
Διαγνωστικές εξετάσεις
Диагностические проверки
Example of health insurance coverage
Χειρουργικές επεμβάσεις
Хирургические процедуры
Example of health insurance coverage
Ψυχιατρική θεραπεία
Психиатрическое лечение
Example of health insurance coverage
Οδοντιατρικές θεραπείες
Лечение зубов
Example of health insurance coverage
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Офтальмологическое лечение
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Asking why someone is requesting an entry visa
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Asking if you need a visa to enter a country
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Как я могу продлить мою визу?
Asking how you can extend your visa
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Почему мое заявление на визу отклонено?
Asking why your visa application has been rejected
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Мне нужно менять номер своей машины?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Stating that you would like to register your vehicle
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Мои водительские права здесь действуют?
Asking if your driving license is valid there
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Applying for a provisional driving license
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Stating that you would like to book your driving license test
θεωρητική εξέταση
Теоретический тест
Type of test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Тест на вождение
Type of test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Stating that you would like to change some details on your driving license
διεύθυνση
адрес
What you would like to change
όνομα
имя
What you would like to change
φωτογραφία
фотография
What you would like to change
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Stating that you would like to renew your driving license
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Stating that you would like to replace a driving license
χαμένη
потеряно
Driving license issue
κλεμμένη
украдено
Driving license issue
κατεστραμμένη
повреждено
Driving license issue
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Asking where you can register for a language test
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
У меня нет судимостей
Stating that you have a clean criminal record
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Stating that you have the required level of the language
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Asking what the fees are for citizenship application
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Stating the nationality of your spouse