Thai | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Asking where you can find a form
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Asking when a document was issued
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Asking where a document was issued
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Asking when an ID is expiring
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Asking if someone can help you with filling in the form
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Asking what documents you need to bring
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Stating what you need to apply for a document
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Stating that one of your documents has been stolen
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
ข้อมูลเป็นความลับ
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Πώς σας λένε;
คุณชื่ออะไร
Asking for someone's name
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Asking for someone's place and date of birth
Πού μένετε;
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Asking where someone lives
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Asking for someone's address
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
สัญชาติของคุณคืออะไร
Asking for someone's citizenship
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Asking when someone arrived in that country
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Stating what your marital status is
ελεύθερος/η
โสด
Marital status
παντρεμένος/η
แต่งงานแล้ว
Marital status
σε διάσταση
แยกกันอยู่
Marital status
χωρισμένος/η
หย่าร้าง
Marital status
συμβίωση
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Marital status
σε αστική ένωση
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Marital status
ανύπαντροι σύντροφοι
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Marital status
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Marital status
χήρος/χήρα
เป็นม่าย
Marital status
έχετε παιδιά;
คุณมีบุตรไหม
Asking if someone has children
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Stating that you would like to register in the city
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Asking what documents you should bring
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Asking if there are any costs of registering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Stating that you are there to register your domicile
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Stating that you have some questions about the health insurance
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Asking if you need private health insurance
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Asking about the insurance coverage
Τέλη νοσοκομείου
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Example of health insurance coverage
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Example of health insurance coverage
Διαγνωστικές εξετάσεις
การทดสอบวินิจฉัย
Example of health insurance coverage
Χειρουργικές επεμβάσεις
การผ่าตัด
Example of health insurance coverage
Ψυχιατρική θεραπεία
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Example of health insurance coverage
Οδοντιατρικές θεραπείες
การรักษาฟัน
Example of health insurance coverage
Θεραπεία περιποίησης ματιών
การรักษาตา
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Asking why someone is requesting an entry visa
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Asking if you need a visa to enter a country
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Asking how you can extend your visa
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Asking why your visa application has been rejected
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Stating that you would like to register your vehicle
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Asking if your driving license is valid there
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Applying for a provisional driving license
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
ฉันต้องการจอง __________
Stating that you would like to book your driving license test
θεωρητική εξέταση
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type of test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type of test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Stating that you would like to change some details on your driving license
διεύθυνση
ที่อยู่
What you would like to change
όνομα
ชื่อ
What you would like to change
φωτογραφία
ภาพถ่าย
What you would like to change
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Stating that you would like to renew your driving license
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Stating that you would like to replace a driving license
χαμένη
สูญหาย
Driving license issue
κλεμμένη
ถูกขโมย
Driving license issue
κατεστραμμένη
ได้รับความเสียหาย
Driving license issue
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Stating that you would like to ask for a citizenship
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Asking where you can register for a language test
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Stating that you have a clean criminal record
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Stating that you have the required level of the language
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Asking what the fees are for citizenship application
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Stating the nationality of your spouse