Thai | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Hol találom a ____űrlapot?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Asking where you can find a form
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Asking when a document was issued
Hol állították ki a [dokumentumot]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Asking where a document was issued
Mikor jár le a személyi igazolványa?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Asking when an ID is expiring
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Asking if someone can help you with filling in the form
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Asking what documents you need to bring
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Stating what you need to apply for a document
Ellopták a [dokumentumomat].
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Stating that one of your documents has been stolen
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Az információ bizalmas.
ข้อมูลเป็นความลับ
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Hogy hívják?
คุณชื่ออะไร
Asking for someone's name
Mikor és hol született?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Asking for someone's place and date of birth
Hol lakik?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Asking where someone lives
Mi a címe?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Asking for someone's address
Mi az állampolgársága?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Asking for someone's citizenship
Mikor érkezett [országba]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Asking when someone arrived in that country
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

A családi állapotom ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Stating what your marital status is
egyedülálló/hajadon/nőtlen
โสด
Marital status
házas
แต่งงานแล้ว
Marital status
külön él a házastársától
แยกกันอยู่
Marital status
elvált
หย่าร้าง
Marital status
élettársi kapcsolatban van
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Marital status
regisztrált élettársi kapcsolatban van
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Marital status
élettársi kapcsolatban van
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Marital status
élettársi kapcsolatban van
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Marital status
özvegy
เป็นม่าย
Marital status
Vannak gyermekei?
คุณมีบุตรไหม
Asking if someone has children
Élnek önnel eltartottak?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Szeretném egyesíteni a családomat.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Szeretnék regisztrálni.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Stating that you would like to register in the city
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Asking what documents you should bring
Van regisztrációs díj?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Asking if there are any costs of registering
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Stating that you are there to register your domicile
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Stating that you have some questions about the health insurance
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Asking if you need private health insurance
Mit fedez a biztosítás?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Asking about the insurance coverage
Kórházi költségek
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Example of health insurance coverage
Szakorvos
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Example of health insurance coverage
Diagnosztikai vizsgálatok
การทดสอบวินิจฉัย
Example of health insurance coverage
Műtéti beavatkozás
การผ่าตัด
Example of health insurance coverage
Pszichiátriai kezelés
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Example of health insurance coverage
Fogorvosi kezelés
การรักษาฟัน
Example of health insurance coverage
Szemészeti kezelés
การรักษาตา
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Miért igényli a beutazási vízumot?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Asking why someone is requesting an entry visa
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Asking if you need a visa to enter a country
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Asking how you can extend your visa
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Asking why your visa application has been rejected
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Szeretném regisztrálni a járművemet.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Stating that you would like to register your vehicle
Érvényes itt a jogosítványom?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Asking if your driving license is valid there
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Applying for a provisional driving license
Szeretném lefoglalni a __________.
ฉันต้องการจอง __________
Stating that you would like to book your driving license test
elméleti vizsga
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type of test
gyakorlati vizsga
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type of test
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Stating that you would like to change some details on your driving license
cím
ที่อยู่
What you would like to change
név
ชื่อ
What you would like to change
fénykép
ภาพถ่าย
What you would like to change
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Szeretném megújítani a jogosítványom
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Stating that you would like to renew your driving license
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Stating that you would like to replace a driving license
elveszett
สูญหาย
Driving license issue
ellopott
ถูกขโมย
Driving license issue
sérült
ได้รับความเสียหาย
Driving license issue
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Stating that you would like to ask for a citizenship
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Asking where you can register for a language test
Büntetlen előéletű vagyok.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Stating that you have a clean criminal record
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Stating that you have the required level of the language
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Asking what the fees are for citizenship application
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Stating the nationality of your spouse