Czech | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Asking where you can find a form
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Asking when a document was issued
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Asking where a document was issued
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Asking when an ID is expiring
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Asking if someone can help you with filling in the form
Quali documenti devo portare per ____ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Asking what documents you need to bring
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Stating what you need to apply for a document
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Můj [dokument] byl ukraden.
Stating that one of your documents has been stolen
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Le informazioni sono riservate.
Tyto informace jsou důvěrné.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Come si chiama?
Jak se jmenuješ?
Asking for someone's name
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Asking for someone's place and date of birth
Dove risiede?
Kde bydlíte?
Asking where someone lives
Qual è il suo indirizzo?
Jaká je vaše adresa?
Asking for someone's address
Qual è la sua cittadinanza?
Jaké je vaše občanství?
Asking for someone's citizenship
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Asking when someone arrived in that country
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Il mio stato civile è __________.
Můj rodinný stav je ___________.
Stating what your marital status is
celibe (m) / nubile (f)
svobodný/á
Marital status
coniugato/a
ženatý/vdaná
Marital status
separato/a
odděleni
Marital status
divorziato/a
rozvedený/rozvedená
Marital status
convivente
žijící ve společné domácnosti
Marital status
in un'unione civile
v registrovaném partnerství
Marital status
in una coppia non sposata
nesezdaní partneři
Marital status
in un'unione di fatto
v domácím partnerství
Marital status
vedovo/a
vdovec/vdova
Marital status
Ha figli?
Máte děti?
Asking if someone has children
Ha familiari a carico?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Stating that you would like to register in the city
Quali documenti devo portare?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Asking what documents you should bring
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Je registrace zpoplatněná?
Asking if there are any costs of registering
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Stating that you are there to register your domicile
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Stating that you have some questions about the health insurance
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Asking if you need private health insurance
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Asking about the insurance coverage
Spese ospedaliere
Poplatky za pobyt v nemocnici
Example of health insurance coverage
Spese per la consultazione di uno specialista
Poplatky za konsultace se specialisty
Example of health insurance coverage
Test diagnostici
Diagnostické testy
Example of health insurance coverage
Operazioni chirurgiche
Chirurgické zákroky
Example of health insurance coverage
Trattamento psichiatrico
Psychiatrická léčba
Example of health insurance coverage
Cure dentali
Zubní ošetření
Example of health insurance coverage
Cure oculistiche
Oční ošetření
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Asking why someone is requesting an entry visa
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Asking if you need a visa to enter a country
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Asking how you can extend your visa
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Asking why your visa application has been rejected
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Musím změnit svou registrační značku?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Stating that you would like to register your vehicle
La mia patente di guida è valida?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Asking if your driving license is valid there
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Applying for a provisional driving license
Vorrei prenotare l' __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Stating that you would like to book your driving license test
esame di teoria
Teoretický test
Type of test
esame di guida
Praktický test
Type of test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Stating that you would like to change some details on your driving license
l'indirizzo
adresu
What you would like to change
il nome
jméno
What you would like to change
la foto
fotografii
What you would like to change
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Stating that you would like to renew your driving license
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Stating that you would like to replace a driving license
smarrita
ztracený
Driving license issue
rubata
ukradený
Driving license issue
deteriorata
zničený
Driving license issue
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Asking where you can register for a language test
Non ho precedenti penali.
Mám čistý trestní rejstřík.
Stating that you have a clean criminal record
Ho il livello richiesto di [lingua].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Stating that you have the required level of the language
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Asking what the fees are for citizenship application
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Stating the nationality of your spouse