Polish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Asking where you can find a form
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking when a document was issued
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking where a document was issued
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Asking when an ID is expiring
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Asking if someone can help you with filling in the form
Quali documenti devo portare per ____ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Asking what documents you need to bring
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Stating what you need to apply for a document
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mój [dokument] został skradziony.
Stating that one of your documents has been stolen
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składam podanie w imieniu _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Le informazioni sono riservate.
Podane informacje są poufne.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Come si chiama?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Asking for someone's name
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Asking for someone's place and date of birth
Dove risiede?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Asking where someone lives
Qual è il suo indirizzo?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Asking for someone's address
Qual è la sua cittadinanza?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Asking for someone's citizenship
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Asking when someone arrived in that country
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Il mio stato civile è __________.
Mój stan cywilny: _____.
Stating what your marital status is
celibe (m) / nubile (f)
kawaler/panna
Marital status
coniugato/a
żonaty/zamężna
Marital status
separato/a
w separacji
Marital status
divorziato/a
rozwodnik/rozwódka
Marital status
convivente
w konkubinacie
Marital status
in un'unione civile
w rejestrowanym związku partnerskim
Marital status
in una coppia non sposata
w związku partnerskim
Marital status
in un'unione di fatto
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Marital status
vedovo/a
wdowiec/wdowa
Marital status
Ha figli?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Asking if someone has children
Ha familiari a carico?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Stating that you would like to register in the city
Quali documenti devo portare?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Asking what documents you should bring
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Asking if there are any costs of registering
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Stating that you are there to register your domicile
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Stating that you have some questions about the health insurance
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Asking if you need private health insurance
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Asking about the insurance coverage
Spese ospedaliere
Opłaty za pobyt w szpitalu
Example of health insurance coverage
Spese per la consultazione di uno specialista
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Example of health insurance coverage
Test diagnostici
Badania diagnostyczne
Example of health insurance coverage
Operazioni chirurgiche
Zabiegi chirurgiczne
Example of health insurance coverage
Trattamento psichiatrico
Leczenie psychiatryczne
Example of health insurance coverage
Cure dentali
Leczenie stomatologiczne
Example of health insurance coverage
Cure oculistiche
Leczenie okulistyczne
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Asking why someone is requesting an entry visa
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Asking if you need a visa to enter a country
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Asking how you can extend your visa
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Asking why your visa application has been rejected
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Stating that you would like to register your vehicle
La mia patente di guida è valida?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Asking if your driving license is valid there
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Applying for a provisional driving license
Vorrei prenotare l' __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
esame di teoria
egzamin teoretyczny
Type of test
esame di guida
egzamin praktyczny
Type of test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Stating that you would like to change some details on your driving license
l'indirizzo
adres
What you would like to change
il nome
nazwisko
What you would like to change
la foto
zdjęcie
What you would like to change
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to renew your driving license
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Stating that you would like to replace a driving license
smarrita
zgubienie (prawa jazdy)
Driving license issue
rubata
kradzież (prawa jazdy)
Driving license issue
deteriorata
zniszczenie (prawa jazdy)
Driving license issue
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Stating that you would like to ask for a citizenship
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Asking where you can register for a language test
Non ho precedenti penali.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Stating that you have a clean criminal record
Ho il livello richiesto di [lingua].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Stating that you have the required level of the language
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Asking what the fees are for citizenship application
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Stating the nationality of your spouse