Chinese | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Asking where you can find a form
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Asking when a document was issued
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Asking where a document was issued
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
请问您的身份证件何时过期?
Asking when an ID is expiring
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
您能帮我填一下这个表格吗?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Asking what documents you need to bring
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Stating what you need to apply for a document
Mój [dokument] został skradziony.
我的【材料】被偷了。
Stating that one of your documents has been stolen
Składam podanie w imieniu _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Podane informacje są poufne.
这是机密信息。
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak się Pan/Pani nazywa?
你叫什么名字?
Asking for someone's name
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Asking for someone's place and date of birth
Gdzie Pan/Pani mieszka?
请问您住在哪里?
Asking where someone lives
Jaki jest Pana/Pani adres?
请问您的地址是什么?
Asking for someone's address
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
请问您的国籍是什么?
Asking for someone's citizenship
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
请问您是何时到达【该国】的?
Asking when someone arrived in that country
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
您能出示一下您的身份证件么?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mój stan cywilny: _____.
我的婚姻状况是____ 。
Stating what your marital status is
kawaler/panna
单身
Marital status
żonaty/zamężna
已婚
Marital status
w separacji
分居
Marital status
rozwodnik/rozwódka
离异
Marital status
w konkubinacie
同居
Marital status
w rejestrowanym związku partnerskim
民事结婚
Marital status
w związku partnerskim
未婚伴侣
Marital status
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
同居伴侣关系
Marital status
wdowiec/wdowa
鳏居
Marital status
Czy ma Pan/Pani dzieci?
请问您有孩子吗?
Asking if someone has children
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
我想要和家人团聚。
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
我想要在这个城市登记入户。
Stating that you would like to register in the city
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
请问我应该带什么材料?
Asking what documents you should bring
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
请问有注册费吗?
Asking if there are any costs of registering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
我是来进行住址登记。
Stating that you are there to register your domicile
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
我想要申请居住证。
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
我想要问一下关于保险的问题。
Stating that you have some questions about the health insurance
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
我需要私人的健康保险吗?
Asking if you need private health insurance
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
请问该保险涵盖哪些方面?
Asking about the insurance coverage
Opłaty za pobyt w szpitalu
住院费
Example of health insurance coverage
Opłaty za konsultacje u specjalistów
专家费
Example of health insurance coverage
Badania diagnostyczne
诊疗费
Example of health insurance coverage
Zabiegi chirurgiczne
外科手术
Example of health insurance coverage
Leczenie psychiatryczne
精神治疗
Example of health insurance coverage
Leczenie stomatologiczne
牙齿治疗
Example of health insurance coverage
Leczenie okulistyczne
眼科治疗
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
请问您为什么需要入境签证?
Asking why someone is requesting an entry visa
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
我该如何续签我的签证?
Asking how you can extend your visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Asking why your visa application has been rejected
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
我想要登记我的车辆。
Stating that you would like to register your vehicle
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Asking if your driving license is valid there
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
我想要申请临时驾照。
Applying for a provisional driving license
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
我想要预约__________。
Stating that you would like to book your driving license test
egzamin teoretyczny
理论考试
Type of test
egzamin praktyczny
路考
Type of test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
我想要改动驾照上的__________。
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
地址
What you would like to change
nazwisko
名字
What you would like to change
zdjęcie
照片
What you would like to change
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
我想要给驾照添加更高的级别。
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
我想要延长我的驾照。
Stating that you would like to renew your driving license
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
我想要更换一个___________ 驾照。
Stating that you would like to replace a driving license
zgubienie (prawa jazdy)
丢失
Driving license issue
kradzież (prawa jazdy)
被偷了
Driving license issue
zniszczenie (prawa jazdy)
受损
Driving license issue
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
我想要申诉我的驾照吊销。
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
我想要申请【国家】国籍。
Stating that you would like to ask for a citizenship
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Asking where you can register for a language test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
我没有犯罪记录。
Stating that you have a clean criminal record
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
我的【语言】达到了等级要求。
Stating that you have the required level of the language
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
公民身份申请的费用是哪些?
Asking what the fees are for citizenship application
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
我的配偶是【国家】公民。
Stating the nationality of your spouse