Czech | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Asking where you can find a form
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Asking when a document was issued
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Asking where a document was issued
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Asking when an ID is expiring
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Asking what documents you need to bring
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Stating what you need to apply for a document
Mój [dokument] został skradziony.
Můj [dokument] byl ukraden.
Stating that one of your documents has been stolen
Składam podanie w imieniu _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Podane informacje są poufne.
Tyto informace jsou důvěrné.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak się Pan/Pani nazywa?
Jak se jmenuješ?
Asking for someone's name
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Asking for someone's place and date of birth
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kde bydlíte?
Asking where someone lives
Jaki jest Pana/Pani adres?
Jaká je vaše adresa?
Asking for someone's address
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Jaké je vaše občanství?
Asking for someone's citizenship
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Asking when someone arrived in that country
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mój stan cywilny: _____.
Můj rodinný stav je ___________.
Stating what your marital status is
kawaler/panna
svobodný/á
Marital status
żonaty/zamężna
ženatý/vdaná
Marital status
w separacji
odděleni
Marital status
rozwodnik/rozwódka
rozvedený/rozvedená
Marital status
w konkubinacie
žijící ve společné domácnosti
Marital status
w rejestrowanym związku partnerskim
v registrovaném partnerství
Marital status
w związku partnerskim
nesezdaní partneři
Marital status
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
v domácím partnerství
Marital status
wdowiec/wdowa
vdovec/vdova
Marital status
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Máte děti?
Asking if someone has children
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Stating that you would like to register in the city
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Asking what documents you should bring
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Je registrace zpoplatněná?
Asking if there are any costs of registering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Stating that you are there to register your domicile
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Stating that you have some questions about the health insurance
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Asking if you need private health insurance
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Asking about the insurance coverage
Opłaty za pobyt w szpitalu
Poplatky za pobyt v nemocnici
Example of health insurance coverage
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Poplatky za konsultace se specialisty
Example of health insurance coverage
Badania diagnostyczne
Diagnostické testy
Example of health insurance coverage
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgické zákroky
Example of health insurance coverage
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrická léčba
Example of health insurance coverage
Leczenie stomatologiczne
Zubní ošetření
Example of health insurance coverage
Leczenie okulistyczne
Oční ošetření
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Asking why someone is requesting an entry visa
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Asking how you can extend your visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Asking why your visa application has been rejected
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Musím změnit svou registrační značku?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Stating that you would like to register your vehicle
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Asking if your driving license is valid there
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Applying for a provisional driving license
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Stating that you would like to book your driving license test
egzamin teoretyczny
Teoretický test
Type of test
egzamin praktyczny
Praktický test
Type of test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
adresu
What you would like to change
nazwisko
jméno
What you would like to change
zdjęcie
fotografii
What you would like to change
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Stating that you would like to renew your driving license
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Stating that you would like to replace a driving license
zgubienie (prawa jazdy)
ztracený
Driving license issue
kradzież (prawa jazdy)
ukradený
Driving license issue
zniszczenie (prawa jazdy)
zničený
Driving license issue
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Asking where you can register for a language test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Mám čistý trestní rejstřík.
Stating that you have a clean criminal record
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Stating that you have the required level of the language
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Asking what the fees are for citizenship application
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Stating the nationality of your spouse