Dutch | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Asking where you can find a form
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Asking when a document was issued
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Asking where a document was issued
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Asking when an ID is expiring
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Asking what documents you need to bring
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Stating what you need to apply for a document
Mój [dokument] został skradziony.
Mijn [document] werd gestolen.
Stating that one of your documents has been stolen
Składam podanie w imieniu _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Podane informacje są poufne.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak się Pan/Pani nazywa?
Wat is uw naam?
Asking for someone's name
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Asking for someone's place and date of birth
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Waar woont u?
Asking where someone lives
Jaki jest Pana/Pani adres?
Wat is uw adres?
Asking for someone's address
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Wat is uw nationaliteit?
Asking for someone's citizenship
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Asking when someone arrived in that country
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mój stan cywilny: _____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Stating what your marital status is
kawaler/panna
alleenstaand
Marital status
żonaty/zamężna
gehuwd
Marital status
w separacji
uit elkaar
Marital status
rozwodnik/rozwódka
gescheiden
Marital status
w konkubinacie
samenwonend
Marital status
w rejestrowanym związku partnerskim
geregistreerd partnerschap
Marital status
w związku partnerskim
ongetrouwde partners
Marital status
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in een relatie
Marital status
wdowiec/wdowa
verweduwd
Marital status
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Heeft u kinderen?
Asking if someone has children
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Stating that you would like to register in the city
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Welke documenten moet ik meenemen?
Asking what documents you should bring
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Zijn er registratiekosten?
Asking if there are any costs of registering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Stating that you are there to register your domicile
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Stating that you have some questions about the health insurance
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Asking if you need private health insurance
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Asking about the insurance coverage
Opłaty za pobyt w szpitalu
Ziekenhuiskosten
Example of health insurance coverage
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Example of health insurance coverage
Badania diagnostyczne
Diagnostische toets
Example of health insurance coverage
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgische ingrepen
Example of health insurance coverage
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrische behandeling
Example of health insurance coverage
Leczenie stomatologiczne
Tandheelkundige behandelingen
Example of health insurance coverage
Leczenie okulistyczne
Oogzorg behandelingen
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Waarom vraagt u een visum aan?
Asking why someone is requesting an entry visa
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Asking how you can extend your visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Asking why your visa application has been rejected
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Stating that you would like to register your vehicle
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Asking if your driving license is valid there
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Applying for a provisional driving license
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Stating that you would like to book your driving license test
egzamin teoretyczny
theoretische test
Type of test
egzamin praktyczny
rijexamen
Type of test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
mijn adres
What you would like to change
nazwisko
mijn naam
What you would like to change
zdjęcie
mijn foto
What you would like to change
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Stating that you would like to renew your driving license
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Stating that you would like to replace a driving license
zgubienie (prawa jazdy)
verloren
Driving license issue
kradzież (prawa jazdy)
gestolen
Driving license issue
zniszczenie (prawa jazdy)
beschadigd
Driving license issue
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Asking where you can register for a language test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ik heb een blanco strafblad.
Stating that you have a clean criminal record
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Stating that you have the required level of the language
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Asking what the fees are for citizenship application
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Stating the nationality of your spouse