English | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Where can I find the form for ____ ?
Asking where you can find a form
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
When was your [document] issued?
Asking when a document was issued
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Where was your [document] issued?
Asking where a document was issued
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
When does your ID expire?
Asking when an ID is expiring
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Could you help me fill out the form?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
What documents should I bring for __________ ?
Asking what documents you need to bring
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Stating what you need to apply for a document
Mój [dokument] został skradziony.
My [document] has been stolen.
Stating that one of your documents has been stolen
Składam podanie w imieniu _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Podane informacje są poufne.
The information is confidential.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Can you give me a receipt for this application?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak się Pan/Pani nazywa?
What is your name?
Asking for someone's name
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Could you please tell me your place and date of birth?
Asking for someone's place and date of birth
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Where do you live?
Asking where someone lives
Jaki jest Pana/Pani adres?
What is your address?
Asking for someone's address
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
What is your citizenship?
Asking for someone's citizenship
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
When did you arrive in [country]?
Asking when someone arrived in that country
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Could you please show me your ID?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mój stan cywilny: _____.
My marital status is ___________.
Stating what your marital status is
kawaler/panna
single
Marital status
żonaty/zamężna
married
Marital status
w separacji
separated
Marital status
rozwodnik/rozwódka
divorced
Marital status
w konkubinacie
cohabiting
Marital status
w rejestrowanym związku partnerskim
in a civil union
Marital status
w związku partnerskim
unmarried partners
Marital status
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in a domestic partnership
Marital status
wdowiec/wdowa
widowed
Marital status
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Do you have children?
Asking if someone has children
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Do you have dependents living with you?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
I would like to reunite with my family.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
I would like to register in the city.
Stating that you would like to register in the city
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
What documents shall I bring?
Asking what documents you should bring
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Are there any registration fees?
Asking if there are any costs of registering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
I am here for the domicile registration.
Stating that you are there to register your domicile
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
I would like to apply for a residence permit.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Stating that you have some questions about the health insurance
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Do I need private health insurance?
Asking if you need private health insurance
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
What is covered by the health insurance?
Asking about the insurance coverage
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospital fees
Example of health insurance coverage
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Specialists' fees
Example of health insurance coverage
Badania diagnostyczne
Diagnostic tests
Example of health insurance coverage
Zabiegi chirurgiczne
Surgical procedures
Example of health insurance coverage
Leczenie psychiatryczne
Psychiatric treatment
Example of health insurance coverage
Leczenie stomatologiczne
Dental treatments
Example of health insurance coverage
Leczenie okulistyczne
Eye care treatment
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Why are you requesting the entry visa?
Asking why someone is requesting an entry visa
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Do I need a visa to visit [country]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
How can I extend my visa?
Asking how you can extend your visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Why has my visa application been rejected?
Asking why your visa application has been rejected
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Can I apply to become a permanent resident?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Do I have to change the license plate of my car?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
I would like to register my vehicle.
Stating that you would like to register your vehicle
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Is my driving licence valid here?
Asking if your driving license is valid there
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
I would like to apply for a provisional driving license.
Applying for a provisional driving license
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
I would like to book my __________.
Stating that you would like to book your driving license test
egzamin teoretyczny
theory test
Type of test
egzamin praktyczny
driving test
Type of test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
I would like to change the ____________on my driving license.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
address
What you would like to change
nazwisko
name
What you would like to change
zdjęcie
photo
What you would like to change
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
I would like to add higher categories to my driving license.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
I would like to renew my driving license.
Stating that you would like to renew your driving license
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
I would like to replace a ___________ driving license.
Stating that you would like to replace a driving license
zgubienie (prawa jazdy)
lost
Driving license issue
kradzież (prawa jazdy)
stolen
Driving license issue
zniszczenie (prawa jazdy)
damaged
Driving license issue
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
I would like to appeal my license suspension.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Where can I register for the [language] test?
Asking where you can register for a language test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
I have a clean criminal record.
Stating that you have a clean criminal record
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
I have the required level of [language].
Stating that you have the required level of the language
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
What are the fees for citizenship application?
Asking what the fees are for citizenship application
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Stating the nationality of your spouse