Esperanto | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Asking where you can find a form
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Asking when a document was issued
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Asking where a document was issued
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kiam elspiras via legitimilo?
Asking when an ID is expiring
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Asking what documents you need to bring
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Stating what you need to apply for a document
Mój [dokument] został skradziony.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Stating that one of your documents has been stolen
Składam podanie w imieniu _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Podane informacje są poufne.
La informo estas konfidenca.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak się Pan/Pani nazywa?
Kiel vi nomiĝas?
Asking for someone's name
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Asking for someone's place and date of birth
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kie vi loĝas?
Asking where someone lives
Jaki jest Pana/Pani adres?
Kio estas via adreso?
Asking for someone's address
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Kio estas via civitaneco?
Asking for someone's citizenship
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Asking when someone arrived in that country
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mój stan cywilny: _____.
Mia edzecostato estas ___________.
Stating what your marital status is
kawaler/panna
senedza
Marital status
żonaty/zamężna
edziĝinta
Marital status
w separacji
apartiga
Marital status
rozwodnik/rozwódka
eksedziĝinta
Marital status
w konkubinacie
kunviva
Marital status
w rejestrowanym związku partnerskim
en civila kuniĝo
Marital status
w związku partnerskim
fraŭlaj partneroj
Marital status
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
en hejma partnereco
Marital status
wdowiec/wdowa
vidvina
Marital status
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ĉu vi havas infanojn?
Asking if someone has children
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Mi ŝatus registri en la urbo.
Stating that you would like to register in the city
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Kion dokumentojn mi alportus?
Asking what documents you should bring
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Asking if there are any costs of registering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Stating that you are there to register your domicile
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Stating that you have some questions about the health insurance
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Asking if you need private health insurance
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Asking about the insurance coverage
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospitalokotizoj
Example of health insurance coverage
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Kotizoj por la ekspertoj
Example of health insurance coverage
Badania diagnostyczne
Diagnozoprovoj
Example of health insurance coverage
Zabiegi chirurgiczne
Kirurgiaj proceduroj
Example of health insurance coverage
Leczenie psychiatryczne
Psikiatria kuracado
Example of health insurance coverage
Leczenie stomatologiczne
Dentaj kuracadoj
Example of health insurance coverage
Leczenie okulistyczne
Okula kuracado
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Kial vi petas la enirovizon?
Asking why someone is requesting an entry visa
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Asking how you can extend your visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Asking why your visa application has been rejected
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Stating that you would like to register your vehicle
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Asking if your driving license is valid there
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Applying for a provisional driving license
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Stating that you would like to book your driving license test
egzamin teoretyczny
teorian teston
Type of test
egzamin praktyczny
veturantan teston
Type of test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
adreson
What you would like to change
nazwisko
nomon
What you would like to change
zdjęcie
foton
What you would like to change
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Stating that you would like to renew your driving license
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Stating that you would like to replace a driving license
zgubienie (prawa jazdy)
perdatan
Driving license issue
kradzież (prawa jazdy)
ŝtelatan
Driving license issue
zniszczenie (prawa jazdy)
difektatan
Driving license issue
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Asking where you can register for a language test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Mi havas puran krimliston
Stating that you have a clean criminal record
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Stating that you have the required level of the language
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Asking what the fees are for citizenship application
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Stating the nationality of your spouse