French | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Asking where you can find a form
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Asking when a document was issued
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Où votre [document] a été délivré ?
Asking where a document was issued
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Asking when an ID is expiring
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Asking what documents you need to bring
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Stating what you need to apply for a document
Mój [dokument] został skradziony.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Stating that one of your documents has been stolen
Składam podanie w imieniu _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Podane informacje są poufne.
Ces informations sont confidentielles.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak się Pan/Pani nazywa?
Comment vous appelez-vous ?
Asking for someone's name
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Asking for someone's place and date of birth
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Où résidez-vous ?
Asking where someone lives
Jaki jest Pana/Pani adres?
Où habitez-vous ?
Asking for someone's address
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Quelle est votre nationalité ?
Asking for someone's citizenship
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Asking when someone arrived in that country
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mój stan cywilny: _____.
Ma situation matrimoniale est _____.
Stating what your marital status is
kawaler/panna
célibataire
Marital status
żonaty/zamężna
Marié(e)
Marital status
w separacji
Séparé(e)
Marital status
rozwodnik/rozwódka
Divorcé(e)
Marital status
w konkubinacie
en concubinage
Marital status
w rejestrowanym związku partnerskim
dans une union civile
Marital status
w związku partnerskim
en concubinage
Marital status
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
en partenariat domestique
Marital status
wdowiec/wdowa
veuf/veuve
Marital status
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Vous avez des enfants ?
Asking if someone has children
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Vous avez des personnes à charge ?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Je voudrais réunir ma famille.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Stating that you would like to register in the city
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Quels documents dois-je apporter ?
Asking what documents you should bring
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Asking if there are any costs of registering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Stating that you are there to register your domicile
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Stating that you have some questions about the health insurance
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Asking if you need private health insurance
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Asking about the insurance coverage
Opłaty za pobyt w szpitalu
Frais hospitaliers
Example of health insurance coverage
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Frais de consultation d'un spécialiste
Example of health insurance coverage
Badania diagnostyczne
Tests diagnostiques
Example of health insurance coverage
Zabiegi chirurgiczne
Opérations chirurgicales
Example of health insurance coverage
Leczenie psychiatryczne
Traitement psychiatrique
Example of health insurance coverage
Leczenie stomatologiczne
Soins dentaires
Example of health insurance coverage
Leczenie okulistyczne
Soins oculaires
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Asking why someone is requesting an entry visa
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Asking how you can extend your visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Asking why your visa application has been rejected
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Stating that you would like to register your vehicle
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Asking if your driving license is valid there
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Applying for a provisional driving license
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
egzamin teoretyczny
le code
Type of test
egzamin praktyczny
la conduite
Type of test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
mon adresse
What you would like to change
nazwisko
mon nom
What you would like to change
zdjęcie
ma photo
What you would like to change
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Stating that you would like to renew your driving license
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Stating that you would like to replace a driving license
zgubienie (prawa jazdy)
perdu
Driving license issue
kradzież (prawa jazdy)
volé
Driving license issue
zniszczenie (prawa jazdy)
abîmé
Driving license issue
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Stating that you would like to ask for a citizenship
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Asking where you can register for a language test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Stating that you have a clean criminal record
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Stating that you have the required level of the language
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Asking what the fees are for citizenship application
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mon conjoint est [nationalité].
Stating the nationality of your spouse