Italian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Asking where you can find a form
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Asking when a document was issued
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Asking where a document was issued
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Asking when an ID is expiring
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Asking what documents you need to bring
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Stating what you need to apply for a document
Mój [dokument] został skradziony.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Stating that one of your documents has been stolen
Składam podanie w imieniu _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Podane informacje są poufne.
Le informazioni sono riservate.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak się Pan/Pani nazywa?
Come si chiama?
Asking for someone's name
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Asking for someone's place and date of birth
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Dove risiede?
Asking where someone lives
Jaki jest Pana/Pani adres?
Qual è il suo indirizzo?
Asking for someone's address
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Qual è la sua cittadinanza?
Asking for someone's citizenship
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Asking when someone arrived in that country
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mój stan cywilny: _____.
Il mio stato civile è __________.
Stating what your marital status is
kawaler/panna
celibe (m) / nubile (f)
Marital status
żonaty/zamężna
coniugato/a
Marital status
w separacji
separato/a
Marital status
rozwodnik/rozwódka
divorziato/a
Marital status
w konkubinacie
convivente
Marital status
w rejestrowanym związku partnerskim
in un'unione civile
Marital status
w związku partnerskim
in una coppia non sposata
Marital status
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in un'unione di fatto
Marital status
wdowiec/wdowa
vedovo/a
Marital status
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ha figli?
Asking if someone has children
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ha familiari a carico?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Stating that you would like to register in the city
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Quali documenti devo portare?
Asking what documents you should bring
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Asking if there are any costs of registering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Stating that you are there to register your domicile
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Stating that you have some questions about the health insurance
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Asking if you need private health insurance
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Asking about the insurance coverage
Opłaty za pobyt w szpitalu
Spese ospedaliere
Example of health insurance coverage
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Spese per la consultazione di uno specialista
Example of health insurance coverage
Badania diagnostyczne
Test diagnostici
Example of health insurance coverage
Zabiegi chirurgiczne
Operazioni chirurgiche
Example of health insurance coverage
Leczenie psychiatryczne
Trattamento psichiatrico
Example of health insurance coverage
Leczenie stomatologiczne
Cure dentali
Example of health insurance coverage
Leczenie okulistyczne
Cure oculistiche
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Asking why someone is requesting an entry visa
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Asking how you can extend your visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Asking why your visa application has been rejected
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Stating that you would like to register your vehicle
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
La mia patente di guida è valida?
Asking if your driving license is valid there
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Applying for a provisional driving license
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Stating that you would like to book your driving license test
egzamin teoretyczny
esame di teoria
Type of test
egzamin praktyczny
esame di guida
Type of test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
l'indirizzo
What you would like to change
nazwisko
il nome
What you would like to change
zdjęcie
la foto
What you would like to change
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Stating that you would like to renew your driving license
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Stating that you would like to replace a driving license
zgubienie (prawa jazdy)
smarrita
Driving license issue
kradzież (prawa jazdy)
rubata
Driving license issue
zniszczenie (prawa jazdy)
deteriorata
Driving license issue
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Stating that you would like to ask for a citizenship
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Asking where you can register for a language test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Non ho precedenti penali.
Stating that you have a clean criminal record
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Stating that you have the required level of the language
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Asking what the fees are for citizenship application
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Stating the nationality of your spouse