Portuguese | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Asking where you can find a form
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Asking when a document was issued
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Asking where a document was issued
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Asking when an ID is expiring
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Asking what documents you need to bring
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Stating what you need to apply for a document
Mój [dokument] został skradziony.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Stating that one of your documents has been stolen
Składam podanie w imieniu _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Podane informacje są poufne.
A informação é confidencial.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak się Pan/Pani nazywa?
Qual é o seu nome?
Asking for someone's name
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Asking for someone's place and date of birth
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Onde você mora?
Asking where someone lives
Jaki jest Pana/Pani adres?
Qual é o seu endereço?
Asking for someone's address
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Qual é a sua cidadania?
Asking for someone's citizenship
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quando você chegou em [país]?
Asking when someone arrived in that country
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mój stan cywilny: _____.
Meu estado civil é ___________.
Stating what your marital status is
kawaler/panna
solteiro(a)
Marital status
żonaty/zamężna
casado(a)
Marital status
w separacji
separado(a)
Marital status
rozwodnik/rozwódka
divorciado(a)
Marital status
w konkubinacie
coabitação
Marital status
w rejestrowanym związku partnerskim
em uma união civil
Marital status
w związku partnerskim
companheiros/união estável
Marital status
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
parceria doméstica
Marital status
wdowiec/wdowa
viúvo(a)
Marital status
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Você tem filhos?
Asking if someone has children
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Você tem dependentes morando com você?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Gostaria de reencontrar minha família.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Stating that you would like to register in the city
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Que documentos devo trazer?
Asking what documents you should bring
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Existem taxas de registro?
Asking if there are any costs of registering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Stating that you are there to register your domicile
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Stating that you have some questions about the health insurance
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Preciso de seguro de saúde privado?
Asking if you need private health insurance
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Asking about the insurance coverage
Opłaty za pobyt w szpitalu
Taxas hospitalares
Example of health insurance coverage
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Taxas de especialistas
Example of health insurance coverage
Badania diagnostyczne
Testes de diagnóstico
Example of health insurance coverage
Zabiegi chirurgiczne
Procedimentos cirúrgicos
Example of health insurance coverage
Leczenie psychiatryczne
Tratamento psiquiátrico
Example of health insurance coverage
Leczenie stomatologiczne
Tratamentos dentários
Example of health insurance coverage
Leczenie okulistyczne
Tratamento oftalmológico
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Por que você está requisitando um visto?
Asking why someone is requesting an entry visa
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Como posso extender meu visto?
Asking how you can extend your visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Asking why your visa application has been rejected
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Gostaria de registrar meu veículo.
Stating that you would like to register your vehicle
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Asking if your driving license is valid there
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Applying for a provisional driving license
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Gostaria de marcar minha __________.
Stating that you would like to book your driving license test
egzamin teoretyczny
prova teórica
Type of test
egzamin praktyczny
prova prática de direção
Type of test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
endereço
What you would like to change
nazwisko
nome
What you would like to change
zdjęcie
foto
What you would like to change
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Stating that you would like to renew your driving license
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Stating that you would like to replace a driving license
zgubienie (prawa jazdy)
perdida
Driving license issue
kradzież (prawa jazdy)
roubada
Driving license issue
zniszczenie (prawa jazdy)
danificada
Driving license issue
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Stating that you would like to ask for a citizenship
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Asking where you can register for a language test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Eu não tenho antecedentes criminais.
Stating that you have a clean criminal record
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Stating that you have the required level of the language
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Asking what the fees are for citizenship application
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Stating the nationality of your spouse