Russian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Где я могу найти форму для ____ ?
Asking where you can find a form
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Когда был выдан ваш документ?
Asking when a document was issued
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Где был выдан ваш [документ] ?
Asking where a document was issued
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Asking when an ID is expiring
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Asking what documents you need to bring
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Stating what you need to apply for a document
Mój [dokument] został skradziony.
Мой [документ] украли.
Stating that one of your documents has been stolen
Składam podanie w imieniu _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Podane informacje są poufne.
Информация конфиденциальна.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak się Pan/Pani nazywa?
Как вас зовут?
Asking for someone's name
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Asking for someone's place and date of birth
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Где вы живете?
Asking where someone lives
Jaki jest Pana/Pani adres?
Каков ваш адрес?
Asking for someone's address
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Какое у вас гражданство?
Asking for someone's citizenship
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Когда вы въехали в страну?
Asking when someone arrived in that country
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mój stan cywilny: _____.
Мое семейное положение -_______.
Stating what your marital status is
kawaler/panna
холост
Marital status
żonaty/zamężna
Женат/замужем
Marital status
w separacji
Разведен/а
Marital status
rozwodnik/rozwódka
Разведен/а
Marital status
w konkubinacie
в сожительстве
Marital status
w rejestrowanym związku partnerskim
в гражданском браке
Marital status
w związku partnerskim
Не женатая пара
Marital status
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
в домашнем партнерстве
Marital status
wdowiec/wdowa
вдовец/вдова
Marital status
Czy ma Pan/Pani dzieci?
У вас есть дети?
Asking if someone has children
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Stating that you would like to register in the city
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Какие документы мне нужно принести?
Asking what documents you should bring
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Мне нужно платить за регистрацию?
Asking if there are any costs of registering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Stating that you are there to register your domicile
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Stating that you have some questions about the health insurance
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Asking if you need private health insurance
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Что покрывает медицинская страховка?
Asking about the insurance coverage
Opłaty za pobyt w szpitalu
Больничные платы
Example of health insurance coverage
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Платы специалистам
Example of health insurance coverage
Badania diagnostyczne
Диагностические проверки
Example of health insurance coverage
Zabiegi chirurgiczne
Хирургические процедуры
Example of health insurance coverage
Leczenie psychiatryczne
Психиатрическое лечение
Example of health insurance coverage
Leczenie stomatologiczne
Лечение зубов
Example of health insurance coverage
Leczenie okulistyczne
Офтальмологическое лечение
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Asking why someone is requesting an entry visa
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Как я могу продлить мою визу?
Asking how you can extend your visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Asking why your visa application has been rejected
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Мне нужно менять номер своей машины?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Stating that you would like to register your vehicle
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Мои водительские права здесь действуют?
Asking if your driving license is valid there
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Applying for a provisional driving license
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Stating that you would like to book your driving license test
egzamin teoretyczny
Теоретический тест
Type of test
egzamin praktyczny
Тест на вождение
Type of test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
адрес
What you would like to change
nazwisko
имя
What you would like to change
zdjęcie
фотография
What you would like to change
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Stating that you would like to renew your driving license
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Stating that you would like to replace a driving license
zgubienie (prawa jazdy)
потеряно
Driving license issue
kradzież (prawa jazdy)
украдено
Driving license issue
zniszczenie (prawa jazdy)
повреждено
Driving license issue
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Asking where you can register for a language test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
У меня нет судимостей
Stating that you have a clean criminal record
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Stating that you have the required level of the language
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Asking what the fees are for citizenship application
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Stating the nationality of your spouse