Spanish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Asking where you can find a form
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Asking when a document was issued
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Asking where a document was issued
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
¿Cuándo caduca su DNI?
Asking when an ID is expiring
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Asking what documents you need to bring
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Stating what you need to apply for a document
Mój [dokument] został skradziony.
Me han robado el/la (documento).
Stating that one of your documents has been stolen
Składam podanie w imieniu _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Podane informacje są poufne.
La información es confidencial.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak się Pan/Pani nazywa?
¿Cómo se llama usted?
Asking for someone's name
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Asking for someone's place and date of birth
Gdzie Pan/Pani mieszka?
¿Dónde vive usted?
Asking where someone lives
Jaki jest Pana/Pani adres?
¿Cuál es su dirección?
Asking for someone's address
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
¿Cuál es su nacionalidad?
Asking for someone's citizenship
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Asking when someone arrived in that country
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
¿Me deja su DNI, por favor?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mój stan cywilny: _____.
Mi estado civil es ______________.
Stating what your marital status is
kawaler/panna
soltero/a
Marital status
żonaty/zamężna
casado/a
Marital status
w separacji
separado/a
Marital status
rozwodnik/rozwódka
divorciado/a
Marital status
w konkubinacie
cohabitante
Marital status
w rejestrowanym związku partnerskim
en unión civil
Marital status
w związku partnerskim
pareja de hecho
Marital status
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
pareja de hecho
Marital status
wdowiec/wdowa
viudo/a
Marital status
Czy ma Pan/Pani dzieci?
¿Tiene usted hijos?
Asking if someone has children
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Me gustaría empadronarme.
Stating that you would like to register in the city
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Asking what documents you should bring
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Asking if there are any costs of registering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Vengo a registrar mi domicilio.
Stating that you are there to register your domicile
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Stating that you have some questions about the health insurance
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Asking if you need private health insurance
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Asking about the insurance coverage
Opłaty za pobyt w szpitalu
Tasas hospitalarias
Example of health insurance coverage
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Honorarios de médicos especialistas
Example of health insurance coverage
Badania diagnostyczne
Pruebas diagnósticas
Example of health insurance coverage
Zabiegi chirurgiczne
Intervenciones quirúrjicas
Example of health insurance coverage
Leczenie psychiatryczne
Tratamiento psiquiátrico
Example of health insurance coverage
Leczenie stomatologiczne
Tratamientos dentales
Example of health insurance coverage
Leczenie okulistyczne
Tratamientos oftalmológicos
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Asking why someone is requesting an entry visa
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Asking how you can extend your visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Asking why your visa application has been rejected
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Stating that you would like to register your vehicle
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Asking if your driving license is valid there
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Applying for a provisional driving license
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
egzamin teoretyczny
el examen teórico
Type of test
egzamin praktyczny
el examen práctico
Type of test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
la dirección
What you would like to change
nazwisko
el nombre
What you would like to change
zdjęcie
la fotografía
What you would like to change
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Stating that you would like to renew your driving license
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Stating that you would like to replace a driving license
zgubienie (prawa jazdy)
lo he perdido
Driving license issue
kradzież (prawa jazdy)
me lo han robado
Driving license issue
zniszczenie (prawa jazdy)
se ha dañado
Driving license issue
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Asking where you can register for a language test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
No tengo antecedentes penales.
Stating that you have a clean criminal record
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Stating that you have the required level of the language
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Asking what the fees are for citizenship application
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Stating the nationality of your spouse