Swedish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Asking where you can find a form
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Asking when a document was issued
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Asking where a document was issued
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
När går din legitimation ut?
Asking when an ID is expiring
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Asking what documents you need to bring
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Stating what you need to apply for a document
Mój [dokument] został skradziony.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Stating that one of your documents has been stolen
Składam podanie w imieniu _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Podane informacje są poufne.
Denna information är konfidentiell.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak się Pan/Pani nazywa?
Vad heter du?
Asking for someone's name
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Asking for someone's place and date of birth
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Var bor du?
Asking where someone lives
Jaki jest Pana/Pani adres?
Vad är din adress?
Asking for someone's address
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Vilken nationalitet tillhör du?
Asking for someone's citizenship
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
När anlände du till [landet]?
Asking when someone arrived in that country
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kan du visa mig din legitimation?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mój stan cywilny: _____.
Min civilstatus är __________.
Stating what your marital status is
kawaler/panna
singel
Marital status
żonaty/zamężna
gift
Marital status
w separacji
separerad
Marital status
rozwodnik/rozwódka
skild
Marital status
w konkubinacie
sambo
Marital status
w rejestrowanym związku partnerskim
i ett partnerskap
Marital status
w związku partnerskim
ogift par
Marital status
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
i ett partnerskap
Marital status
wdowiec/wdowa
änka
Marital status
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Har du barn?
Asking if someone has children
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Stating that you would like to register in the city
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Vilka dokument ska jag ta med?
Asking what documents you should bring
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Kostar det något att registrera sig?
Asking if there are any costs of registering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Jag vill registrera min bostad.
Stating that you are there to register your domicile
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Stating that you have some questions about the health insurance
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Asking if you need private health insurance
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Asking about the insurance coverage
Opłaty za pobyt w szpitalu
Patientavgifter
Example of health insurance coverage
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Specialistkostnader
Example of health insurance coverage
Badania diagnostyczne
Diagnostiska prov
Example of health insurance coverage
Zabiegi chirurgiczne
Kirurgiska ingrepp
Example of health insurance coverage
Leczenie psychiatryczne
Psykiatrisk behandling
Example of health insurance coverage
Leczenie stomatologiczne
Tandbehandlingar
Example of health insurance coverage
Leczenie okulistyczne
Ögonbehandling
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Varför begär du ett inresevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Asking how you can extend your visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Asking why your visa application has been rejected
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Stating that you would like to register your vehicle
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Är mitt körkort giltigt här?
Asking if your driving license is valid there
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Applying for a provisional driving license
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Stating that you would like to book your driving license test
egzamin teoretyczny
teoriprov
Type of test
egzamin praktyczny
uppkörning
Type of test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
adressen
What you would like to change
nazwisko
namnet
What you would like to change
zdjęcie
bilden
What you would like to change
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Stating that you would like to renew your driving license
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Stating that you would like to replace a driving license
zgubienie (prawa jazdy)
borttappat
Driving license issue
kradzież (prawa jazdy)
stulet
Driving license issue
zniszczenie (prawa jazdy)
förstört
Driving license issue
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Asking where you can register for a language test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Stating that you have a clean criminal record
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Stating that you have the required level of the language
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Asking what the fees are for citizenship application
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Stating the nationality of your spouse