Thai | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Asking where you can find a form
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Asking when a document was issued
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Asking where a document was issued
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Asking when an ID is expiring
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Asking if someone can help you with filling in the form
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Asking what documents you need to bring
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Stating what you need to apply for a document
Mój [dokument] został skradziony.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Stating that one of your documents has been stolen
Składam podanie w imieniu _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Podane informacje są poufne.
ข้อมูลเป็นความลับ
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak się Pan/Pani nazywa?
คุณชื่ออะไร
Asking for someone's name
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Asking for someone's place and date of birth
Gdzie Pan/Pani mieszka?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Asking where someone lives
Jaki jest Pana/Pani adres?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Asking for someone's address
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Asking for someone's citizenship
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Asking when someone arrived in that country
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mój stan cywilny: _____.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Stating what your marital status is
kawaler/panna
โสด
Marital status
żonaty/zamężna
แต่งงานแล้ว
Marital status
w separacji
แยกกันอยู่
Marital status
rozwodnik/rozwódka
หย่าร้าง
Marital status
w konkubinacie
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Marital status
w rejestrowanym związku partnerskim
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Marital status
w związku partnerskim
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Marital status
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Marital status
wdowiec/wdowa
เป็นม่าย
Marital status
Czy ma Pan/Pani dzieci?
คุณมีบุตรไหม
Asking if someone has children
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Stating that you would like to register in the city
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Asking what documents you should bring
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Asking if there are any costs of registering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Stating that you are there to register your domicile
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Stating that you have some questions about the health insurance
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Asking if you need private health insurance
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Asking about the insurance coverage
Opłaty za pobyt w szpitalu
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Example of health insurance coverage
Opłaty za konsultacje u specjalistów
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Example of health insurance coverage
Badania diagnostyczne
การทดสอบวินิจฉัย
Example of health insurance coverage
Zabiegi chirurgiczne
การผ่าตัด
Example of health insurance coverage
Leczenie psychiatryczne
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Example of health insurance coverage
Leczenie stomatologiczne
การรักษาฟัน
Example of health insurance coverage
Leczenie okulistyczne
การรักษาตา
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Asking why someone is requesting an entry visa
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Asking if you need a visa to enter a country
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Asking how you can extend your visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Asking why your visa application has been rejected
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Stating that you would like to register your vehicle
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Asking if your driving license is valid there
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Applying for a provisional driving license
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
ฉันต้องการจอง __________
Stating that you would like to book your driving license test
egzamin teoretyczny
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type of test
egzamin praktyczny
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type of test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
ที่อยู่
What you would like to change
nazwisko
ชื่อ
What you would like to change
zdjęcie
ภาพถ่าย
What you would like to change
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Stating that you would like to renew your driving license
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Stating that you would like to replace a driving license
zgubienie (prawa jazdy)
สูญหาย
Driving license issue
kradzież (prawa jazdy)
ถูกขโมย
Driving license issue
zniszczenie (prawa jazdy)
ได้รับความเสียหาย
Driving license issue
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Stating that you would like to ask for a citizenship
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Asking where you can register for a language test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Stating that you have a clean criminal record
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Stating that you have the required level of the language
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Asking what the fees are for citizenship application
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Stating the nationality of your spouse