Polish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Asking where you can find a form
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking when a document was issued
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking where a document was issued
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Asking when an ID is expiring
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Asking if someone can help you with filling in the form
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Asking what documents you need to bring
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Stating what you need to apply for a document
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mój [dokument] został skradziony.
Stating that one of your documents has been stolen
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
A informação é confidencial.
Podane informacje są poufne.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Qual é o seu nome?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Asking for someone's name
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Asking for someone's place and date of birth
Onde você mora?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Asking where someone lives
Qual é o seu endereço?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Asking for someone's address
Qual é a sua cidadania?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Asking for someone's citizenship
Quando você chegou em [país]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Asking when someone arrived in that country
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Meu estado civil é ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Stating what your marital status is
solteiro(a)
kawaler/panna
Marital status
casado(a)
żonaty/zamężna
Marital status
separado(a)
w separacji
Marital status
divorciado(a)
rozwodnik/rozwódka
Marital status
coabitação
w konkubinacie
Marital status
em uma união civil
w rejestrowanym związku partnerskim
Marital status
companheiros/união estável
w związku partnerskim
Marital status
parceria doméstica
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Marital status
viúvo(a)
wdowiec/wdowa
Marital status
Você tem filhos?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Asking if someone has children
Você tem dependentes morando com você?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Gostaria de reencontrar minha família.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Stating that you would like to register in the city
Que documentos devo trazer?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Asking what documents you should bring
Existem taxas de registro?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Asking if there are any costs of registering
Estou aqui para o registro de domicílio.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Stating that you are there to register your domicile
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Stating that you have some questions about the health insurance
Preciso de seguro de saúde privado?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Asking if you need private health insurance
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Asking about the insurance coverage
Taxas hospitalares
Opłaty za pobyt w szpitalu
Example of health insurance coverage
Taxas de especialistas
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Example of health insurance coverage
Testes de diagnóstico
Badania diagnostyczne
Example of health insurance coverage
Procedimentos cirúrgicos
Zabiegi chirurgiczne
Example of health insurance coverage
Tratamento psiquiátrico
Leczenie psychiatryczne
Example of health insurance coverage
Tratamentos dentários
Leczenie stomatologiczne
Example of health insurance coverage
Tratamento oftalmológico
Leczenie okulistyczne
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Por que você está requisitando um visto?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Asking why someone is requesting an entry visa
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Asking if you need a visa to enter a country
Como posso extender meu visto?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Asking how you can extend your visa
Por que minha requisição de visto foi negada?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Asking why your visa application has been rejected
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Gostaria de registrar meu veículo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Stating that you would like to register your vehicle
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Asking if your driving license is valid there
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Applying for a provisional driving license
Gostaria de marcar minha __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
prova teórica
egzamin teoretyczny
Type of test
prova prática de direção
egzamin praktyczny
Type of test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Stating that you would like to change some details on your driving license
endereço
adres
What you would like to change
nome
nazwisko
What you would like to change
foto
zdjęcie
What you would like to change
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to renew your driving license
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Stating that you would like to replace a driving license
perdida
zgubienie (prawa jazdy)
Driving license issue
roubada
kradzież (prawa jazdy)
Driving license issue
danificada
zniszczenie (prawa jazdy)
Driving license issue
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Stating that you would like to ask for a citizenship
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Asking where you can register for a language test
Eu não tenho antecedentes criminais.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Stating that you have a clean criminal record
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Stating that you have the required level of the language
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Asking what the fees are for citizenship application
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Stating the nationality of your spouse