Czech | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Asking where you can find a form
Când a fost emis [documentul]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Asking when a document was issued
Unde a fost emis [documentul]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Asking where a document was issued
Când îți expiră ID-ul?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Asking when an ID is expiring
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Asking if someone can help you with filling in the form
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Asking what documents you need to bring
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Stating what you need to apply for a document
Mi s-a furat [documentul].
Můj [dokument] byl ukraden.
Stating that one of your documents has been stolen
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Informația este confidențială.
Tyto informace jsou důvěrné.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Cum vă cheamă?
Jak se jmenuješ?
Asking for someone's name
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Asking for someone's place and date of birth
Unde locuiți?
Kde bydlíte?
Asking where someone lives
Care este adresa dumneavoastră?
Jaká je vaše adresa?
Asking for someone's address
Ce cetățenie aveți?
Jaké je vaše občanství?
Asking for someone's citizenship
Când ați ajuns în [țara]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Asking when someone arrived in that country
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Starea mea civilă este ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Stating what your marital status is
Singur
svobodný/á
Marital status
Căsătorit/ă
ženatý/vdaná
Marital status
separat/ă
odděleni
Marital status
divorțat/ă
rozvedený/rozvedená
Marital status
concobinaj
žijící ve společné domácnosti
Marital status
într-o uniune civilă
v registrovaném partnerství
Marital status
necăsătorit/ă
nesezdaní partneři
Marital status
partener/ă de viață
v domácím partnerství
Marital status
văduv/ă
vdovec/vdova
Marital status
Aveți copii?
Máte děti?
Asking if someone has children
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Stating that you would like to register in the city
Ce documente trebuie să aduc?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Asking what documents you should bring
Există vreo taxă de înregistrare?
Je registrace zpoplatněná?
Asking if there are any costs of registering
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Stating that you are there to register your domicile
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Stating that you have some questions about the health insurance
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Asking if you need private health insurance
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Asking about the insurance coverage
Taxe pentru spitalizare
Poplatky za pobyt v nemocnici
Example of health insurance coverage
Onorarii ale medicilor specialiști
Poplatky za konsultace se specialisty
Example of health insurance coverage
Test de diagnosticare
Diagnostické testy
Example of health insurance coverage
Intervenții chirurgicale
Chirurgické zákroky
Example of health insurance coverage
Tratament psihiatric
Psychiatrická léčba
Example of health insurance coverage
Tratamente dentare
Zubní ošetření
Example of health insurance coverage
Tratamente oftalmologice
Oční ošetření
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

De ce solicitați o viză de intrare?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Asking why someone is requesting an entry visa
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Asking if you need a visa to enter a country
Cum îmi pot extinde viza?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Asking how you can extend your visa
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Asking why your visa application has been rejected
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Musím změnit svou registrační značku?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Stating that you would like to register your vehicle
Este permisul meu de conducere valid aici?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Asking if your driving license is valid there
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Applying for a provisional driving license
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Stating that you would like to book your driving license test
testul teoretic
Teoretický test
Type of test
examenul practic
Praktický test
Type of test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Stating that you would like to change some details on your driving license
Adresa
adresu
What you would like to change
nume
jméno
What you would like to change
fotografia
fotografii
What you would like to change
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Stating that you would like to renew your driving license
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Stating that you would like to replace a driving license
pierdut
ztracený
Driving license issue
furat
ukradený
Driving license issue
distrus
zničený
Driving license issue
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Asking where you can register for a language test
Nu am antecedente penale.
Mám čistý trestní rejstřík.
Stating that you have a clean criminal record
Am nivelul necesar de [limbă].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Stating that you have the required level of the language
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Asking what the fees are for citizenship application
Partenerul meu este __________.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Stating the nationality of your spouse