Vietnamese | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Asking where you can find a form
Când a fost emis [documentul]?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Asking when a document was issued
Unde a fost emis [documentul]?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Asking where a document was issued
Când îți expiră ID-ul?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Asking when an ID is expiring
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Asking if someone can help you with filling in the form
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Asking what documents you need to bring
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Stating what you need to apply for a document
Mi s-a furat [documentul].
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Stating that one of your documents has been stolen
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Informația este confidențială.
Thông tin này là bí mật
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Cum vă cheamă?
Bạn tên gì?
Asking for someone's name
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Asking for someone's place and date of birth
Unde locuiți?
Bạn sống ở đâu?
Asking where someone lives
Care este adresa dumneavoastră?
Địa chỉ của bạn là gì?
Asking for someone's address
Ce cetățenie aveți?
Quốc tịch của bạn là gì?
Asking for someone's citizenship
Când ați ajuns în [țara]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Asking when someone arrived in that country
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Starea mea civilă este ___________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Stating what your marital status is
Singur
độc thân
Marital status
Căsătorit/ă
đã thành hôn
Marital status
separat/ă
ly thân
Marital status
divorțat/ă
ly dị
Marital status
concobinaj
sống thử
Marital status
într-o uniune civilă
kết hợp dân sự
Marital status
necăsătorit/ă
đối tác chưa kết hôn
Marital status
partener/ă de viață
hợp doanh gia thuộc
Marital status
văduv/ă
góa phụ
Marital status
Aveți copii?
Bạn có con chưa?
Asking if someone has children
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Stating that you would like to register in the city
Ce documente trebuie să aduc?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Asking what documents you should bring
Există vreo taxă de înregistrare?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Asking if there are any costs of registering
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Stating that you are there to register your domicile
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Stating that you have some questions about the health insurance
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Asking if you need private health insurance
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Asking about the insurance coverage
Taxe pentru spitalizare
Phí bệnh viện
Example of health insurance coverage
Onorarii ale medicilor specialiști
Phí chuyên gia
Example of health insurance coverage
Test de diagnosticare
Xét nghiệm chẩn đoán
Example of health insurance coverage
Intervenții chirurgicale
Thủ tục phẫu thuật
Example of health insurance coverage
Tratament psihiatric
Điều trị tâm thần
Example of health insurance coverage
Tratamente dentare
Điều trị nha khoa
Example of health insurance coverage
Tratamente oftalmologice
Điều trị nhãn khoa
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

De ce solicitați o viză de intrare?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Asking why someone is requesting an entry visa
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Asking if you need a visa to enter a country
Cum îmi pot extinde viza?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Asking how you can extend your visa
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Asking why your visa application has been rejected
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Tôi muốn đăng kí xe
Stating that you would like to register your vehicle
Este permisul meu de conducere valid aici?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Asking if your driving license is valid there
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Applying for a provisional driving license
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Stating that you would like to book your driving license test
testul teoretic
Kì thi lý thuyết
Type of test
examenul practic
Kì thi lái xe
Type of test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Stating that you would like to change some details on your driving license
Adresa
địa chỉ
What you would like to change
nume
tên
What you would like to change
fotografia
ảnh
What you would like to change
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Stating that you would like to renew your driving license
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Stating that you would like to replace a driving license
pierdut
mất
Driving license issue
furat
bị đánh cắp
Driving license issue
distrus
bi hư hỏng
Driving license issue
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Stating that you would like to ask for a citizenship
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Asking where you can register for a language test
Nu am antecedente penale.
Tôi không có tiền án tiền sự
Stating that you have a clean criminal record
Am nivelul necesar de [limbă].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Stating that you have the required level of the language
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Asking what the fees are for citizenship application
Partenerul meu este __________.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Stating the nationality of your spouse