Czech | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Где я могу найти форму для ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Asking where you can find a form
Когда был выдан ваш документ?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Asking when a document was issued
Где был выдан ваш [документ] ?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Asking where a document was issued
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Asking when an ID is expiring
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Asking if someone can help you with filling in the form
Какие документы мне нужно принести для_______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Asking what documents you need to bring
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Stating what you need to apply for a document
Мой [документ] украли.
Můj [dokument] byl ukraden.
Stating that one of your documents has been stolen
Я заполняю это заявление от лица______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Информация конфиденциальна.
Tyto informace jsou důvěrné.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Как вас зовут?
Jak se jmenuješ?
Asking for someone's name
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Asking for someone's place and date of birth
Где вы живете?
Kde bydlíte?
Asking where someone lives
Каков ваш адрес?
Jaká je vaše adresa?
Asking for someone's address
Какое у вас гражданство?
Jaké je vaše občanství?
Asking for someone's citizenship
Когда вы въехали в страну?
Kdy jste přijeli do [country]?
Asking when someone arrived in that country
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Мое семейное положение -_______.
Můj rodinný stav je ___________.
Stating what your marital status is
холост
svobodný/á
Marital status
Женат/замужем
ženatý/vdaná
Marital status
Разведен/а
odděleni
Marital status
Разведен/а
rozvedený/rozvedená
Marital status
в сожительстве
žijící ve společné domácnosti
Marital status
в гражданском браке
v registrovaném partnerství
Marital status
Не женатая пара
nesezdaní partneři
Marital status
в домашнем партнерстве
v domácím partnerství
Marital status
вдовец/вдова
vdovec/vdova
Marital status
У вас есть дети?
Máte děti?
Asking if someone has children
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Stating that you would like to register in the city
Какие документы мне нужно принести?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Asking what documents you should bring
Мне нужно платить за регистрацию?
Je registrace zpoplatněná?
Asking if there are any costs of registering
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Stating that you are there to register your domicile
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Stating that you have some questions about the health insurance
Мне нужна частная медицинская страховка?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Asking if you need private health insurance
Что покрывает медицинская страховка?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Asking about the insurance coverage
Больничные платы
Poplatky za pobyt v nemocnici
Example of health insurance coverage
Платы специалистам
Poplatky za konsultace se specialisty
Example of health insurance coverage
Диагностические проверки
Diagnostické testy
Example of health insurance coverage
Хирургические процедуры
Chirurgické zákroky
Example of health insurance coverage
Психиатрическое лечение
Psychiatrická léčba
Example of health insurance coverage
Лечение зубов
Zubní ošetření
Example of health insurance coverage
Офтальмологическое лечение
Oční ošetření
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Asking why someone is requesting an entry visa
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Asking if you need a visa to enter a country
Как я могу продлить мою визу?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Asking how you can extend your visa
Почему мое заявление на визу отклонено?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Asking why your visa application has been rejected
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Мне нужно менять номер своей машины?
Musím změnit svou registrační značku?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Stating that you would like to register your vehicle
Мои водительские права здесь действуют?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Asking if your driving license is valid there
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Applying for a provisional driving license
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Stating that you would like to book your driving license test
Теоретический тест
Teoretický test
Type of test
Тест на вождение
Praktický test
Type of test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Stating that you would like to change some details on your driving license
адрес
adresu
What you would like to change
имя
jméno
What you would like to change
фотография
fotografii
What you would like to change
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Stating that you would like to renew your driving license
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Stating that you would like to replace a driving license
потеряно
ztracený
Driving license issue
украдено
ukradený
Driving license issue
повреждено
zničený
Driving license issue
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Asking where you can register for a language test
У меня нет судимостей
Mám čistý trestní rejstřík.
Stating that you have a clean criminal record
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Stating that you have the required level of the language
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Asking what the fees are for citizenship application
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Stating the nationality of your spouse