Dutch | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Где я могу найти форму для ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Asking where you can find a form
Когда был выдан ваш документ?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Asking when a document was issued
Где был выдан ваш [документ] ?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Asking where a document was issued
Когда истекает срок вашего паспорта?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Asking when an ID is expiring
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Asking if someone can help you with filling in the form
Какие документы мне нужно принести для_______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Asking what documents you need to bring
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Stating what you need to apply for a document
Мой [документ] украли.
Mijn [document] werd gestolen.
Stating that one of your documents has been stolen
Я заполняю это заявление от лица______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Информация конфиденциальна.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Как вас зовут?
Wat is uw naam?
Asking for someone's name
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Asking for someone's place and date of birth
Где вы живете?
Waar woont u?
Asking where someone lives
Каков ваш адрес?
Wat is uw adres?
Asking for someone's address
Какое у вас гражданство?
Wat is uw nationaliteit?
Asking for someone's citizenship
Когда вы въехали в страну?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Asking when someone arrived in that country
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Мое семейное положение -_______.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Stating what your marital status is
холост
alleenstaand
Marital status
Женат/замужем
gehuwd
Marital status
Разведен/а
uit elkaar
Marital status
Разведен/а
gescheiden
Marital status
в сожительстве
samenwonend
Marital status
в гражданском браке
geregistreerd partnerschap
Marital status
Не женатая пара
ongetrouwde partners
Marital status
в домашнем партнерстве
in een relatie
Marital status
вдовец/вдова
verweduwd
Marital status
У вас есть дети?
Heeft u kinderen?
Asking if someone has children
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Stating that you would like to register in the city
Какие документы мне нужно принести?
Welke documenten moet ik meenemen?
Asking what documents you should bring
Мне нужно платить за регистрацию?
Zijn er registratiekosten?
Asking if there are any costs of registering
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Stating that you are there to register your domicile
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Stating that you have some questions about the health insurance
Мне нужна частная медицинская страховка?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Asking if you need private health insurance
Что покрывает медицинская страховка?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Asking about the insurance coverage
Больничные платы
Ziekenhuiskosten
Example of health insurance coverage
Платы специалистам
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Example of health insurance coverage
Диагностические проверки
Diagnostische toets
Example of health insurance coverage
Хирургические процедуры
Chirurgische ingrepen
Example of health insurance coverage
Психиатрическое лечение
Psychiatrische behandeling
Example of health insurance coverage
Лечение зубов
Tandheelkundige behandelingen
Example of health insurance coverage
Офтальмологическое лечение
Oogzorg behandelingen
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Waarom vraagt u een visum aan?
Asking why someone is requesting an entry visa
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Asking if you need a visa to enter a country
Как я могу продлить мою визу?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Asking how you can extend your visa
Почему мое заявление на визу отклонено?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Asking why your visa application has been rejected
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Мне нужно менять номер своей машины?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Stating that you would like to register your vehicle
Мои водительские права здесь действуют?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Asking if your driving license is valid there
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Applying for a provisional driving license
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Stating that you would like to book your driving license test
Теоретический тест
theoretische test
Type of test
Тест на вождение
rijexamen
Type of test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Stating that you would like to change some details on your driving license
адрес
mijn adres
What you would like to change
имя
mijn naam
What you would like to change
фотография
mijn foto
What you would like to change
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Stating that you would like to renew your driving license
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Stating that you would like to replace a driving license
потеряно
verloren
Driving license issue
украдено
gestolen
Driving license issue
повреждено
beschadigd
Driving license issue
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Asking where you can register for a language test
У меня нет судимостей
Ik heb een blanco strafblad.
Stating that you have a clean criminal record
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Stating that you have the required level of the language
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Asking what the fees are for citizenship application
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Stating the nationality of your spouse