Greek | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Где я могу найти форму для ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Asking where you can find a form
Когда был выдан ваш документ?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Asking when a document was issued
Где был выдан ваш [документ] ?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Asking where a document was issued
Когда истекает срок вашего паспорта?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Asking when an ID is expiring
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Asking if someone can help you with filling in the form
Какие документы мне нужно принести для_______?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Asking what documents you need to bring
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Stating what you need to apply for a document
Мой [документ] украли.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Stating that one of your documents has been stolen
Я заполняю это заявление от лица______.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Информация конфиденциальна.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Как вас зовут?
Πώς σας λένε;
Asking for someone's name
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Asking for someone's place and date of birth
Где вы живете?
Πού μένετε;
Asking where someone lives
Каков ваш адрес?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Asking for someone's address
Какое у вас гражданство?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Asking for someone's citizenship
Когда вы въехали в страну?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Asking when someone arrived in that country
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Мое семейное положение -_______.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Stating what your marital status is
холост
ελεύθερος/η
Marital status
Женат/замужем
παντρεμένος/η
Marital status
Разведен/а
σε διάσταση
Marital status
Разведен/а
χωρισμένος/η
Marital status
в сожительстве
συμβίωση
Marital status
в гражданском браке
σε αστική ένωση
Marital status
Не женатая пара
ανύπαντροι σύντροφοι
Marital status
в домашнем партнерстве
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Marital status
вдовец/вдова
χήρος/χήρα
Marital status
У вас есть дети?
έχετε παιδιά;
Asking if someone has children
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Stating that you would like to register in the city
Какие документы мне нужно принести?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Asking what documents you should bring
Мне нужно платить за регистрацию?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Asking if there are any costs of registering
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Stating that you are there to register your domicile
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Stating that you have some questions about the health insurance
Мне нужна частная медицинская страховка?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Asking if you need private health insurance
Что покрывает медицинская страховка?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Asking about the insurance coverage
Больничные платы
Τέλη νοσοκομείου
Example of health insurance coverage
Платы специалистам
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Example of health insurance coverage
Диагностические проверки
Διαγνωστικές εξετάσεις
Example of health insurance coverage
Хирургические процедуры
Χειρουργικές επεμβάσεις
Example of health insurance coverage
Психиатрическое лечение
Ψυχιατρική θεραπεία
Example of health insurance coverage
Лечение зубов
Οδοντιατρικές θεραπείες
Example of health insurance coverage
Офтальмологическое лечение
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Asking why someone is requesting an entry visa
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Asking if you need a visa to enter a country
Как я могу продлить мою визу?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Asking how you can extend your visa
Почему мое заявление на визу отклонено?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Asking why your visa application has been rejected
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Мне нужно менять номер своей машины?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Stating that you would like to register your vehicle
Мои водительские права здесь действуют?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Asking if your driving license is valid there
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Applying for a provisional driving license
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
Теоретический тест
θεωρητική εξέταση
Type of test
Тест на вождение
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Type of test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Stating that you would like to change some details on your driving license
адрес
διεύθυνση
What you would like to change
имя
όνομα
What you would like to change
фотография
φωτογραφία
What you would like to change
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Stating that you would like to renew your driving license
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Stating that you would like to replace a driving license
потеряно
χαμένη
Driving license issue
украдено
κλεμμένη
Driving license issue
повреждено
κατεστραμμένη
Driving license issue
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Asking where you can register for a language test
У меня нет судимостей
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Stating that you have a clean criminal record
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Stating that you have the required level of the language
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Asking what the fees are for citizenship application
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Stating the nationality of your spouse