Czech | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Asking where you can find a form
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Asking when a document was issued
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Asking where a document was issued
¿Cuándo caduca su DNI?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Asking when an ID is expiring
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Asking if someone can help you with filling in the form
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Asking what documents you need to bring
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Stating what you need to apply for a document
Me han robado el/la (documento).
Můj [dokument] byl ukraden.
Stating that one of your documents has been stolen
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
La información es confidencial.
Tyto informace jsou důvěrné.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

¿Cómo se llama usted?
Jak se jmenuješ?
Asking for someone's name
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Asking for someone's place and date of birth
¿Dónde vive usted?
Kde bydlíte?
Asking where someone lives
¿Cuál es su dirección?
Jaká je vaše adresa?
Asking for someone's address
¿Cuál es su nacionalidad?
Jaké je vaše občanství?
Asking for someone's citizenship
¿Cuándo llegó a (país)?
Kdy jste přijeli do [country]?
Asking when someone arrived in that country
¿Me deja su DNI, por favor?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mi estado civil es ______________.
Můj rodinný stav je ___________.
Stating what your marital status is
soltero/a
svobodný/á
Marital status
casado/a
ženatý/vdaná
Marital status
separado/a
odděleni
Marital status
divorciado/a
rozvedený/rozvedená
Marital status
cohabitante
žijící ve společné domácnosti
Marital status
en unión civil
v registrovaném partnerství
Marital status
pareja de hecho
nesezdaní partneři
Marital status
pareja de hecho
v domácím partnerství
Marital status
viudo/a
vdovec/vdova
Marital status
¿Tiene usted hijos?
Máte děti?
Asking if someone has children
¿Residen con usted personas a su cargo?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Me gustaría empadronarme.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Stating that you would like to register in the city
¿Qué documentos tengo que presentar?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Asking what documents you should bring
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Je registrace zpoplatněná?
Asking if there are any costs of registering
Vengo a registrar mi domicilio.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Stating that you are there to register your domicile
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Stating that you have some questions about the health insurance
¿Necesito un seguro de salud privado?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Asking if you need private health insurance
¿Qué cubre el seguro de salud?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Asking about the insurance coverage
Tasas hospitalarias
Poplatky za pobyt v nemocnici
Example of health insurance coverage
Honorarios de médicos especialistas
Poplatky za konsultace se specialisty
Example of health insurance coverage
Pruebas diagnósticas
Diagnostické testy
Example of health insurance coverage
Intervenciones quirúrjicas
Chirurgické zákroky
Example of health insurance coverage
Tratamiento psiquiátrico
Psychiatrická léčba
Example of health insurance coverage
Tratamientos dentales
Zubní ošetření
Example of health insurance coverage
Tratamientos oftalmológicos
Oční ošetření
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Asking why someone is requesting an entry visa
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Asking if you need a visa to enter a country
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Asking how you can extend your visa
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Asking why your visa application has been rejected
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Musím změnit svou registrační značku?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Me gustaría matricular mi vehículo.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Stating that you would like to register your vehicle
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Asking if your driving license is valid there
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Applying for a provisional driving license
Me gustaría inscribirme en ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Stating that you would like to book your driving license test
el examen teórico
Teoretický test
Type of test
el examen práctico
Praktický test
Type of test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Stating that you would like to change some details on your driving license
la dirección
adresu
What you would like to change
el nombre
jméno
What you would like to change
la fotografía
fotografii
What you would like to change
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Stating that you would like to renew your driving license
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Stating that you would like to replace a driving license
lo he perdido
ztracený
Driving license issue
me lo han robado
ukradený
Driving license issue
se ha dañado
zničený
Driving license issue
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Stating that you would like to ask for a citizenship
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Asking where you can register for a language test
No tengo antecedentes penales.
Mám čistý trestní rejstřík.
Stating that you have a clean criminal record
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Stating that you have the required level of the language
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Asking what the fees are for citizenship application
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Stating the nationality of your spouse