Spanish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Asking where you can find a form
När var ditt [dokument] utfärdat?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Asking when a document was issued
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Asking where a document was issued
När går din legitimation ut?
¿Cuándo caduca su DNI?
Asking when an ID is expiring
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Asking if someone can help you with filling in the form
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Asking what documents you need to bring
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Stating what you need to apply for a document
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Me han robado el/la (documento).
Stating that one of your documents has been stolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Denna information är konfidentiell.
La información es confidencial.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Vad heter du?
¿Cómo se llama usted?
Asking for someone's name
Kan du berätta för mig var och när du är född?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Asking for someone's place and date of birth
Var bor du?
¿Dónde vive usted?
Asking where someone lives
Vad är din adress?
¿Cuál es su dirección?
Asking for someone's address
Vilken nationalitet tillhör du?
¿Cuál es su nacionalidad?
Asking for someone's citizenship
När anlände du till [landet]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Asking when someone arrived in that country
Kan du visa mig din legitimation?
¿Me deja su DNI, por favor?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Min civilstatus är __________.
Mi estado civil es ______________.
Stating what your marital status is
singel
soltero/a
Marital status
gift
casado/a
Marital status
separerad
separado/a
Marital status
skild
divorciado/a
Marital status
sambo
cohabitante
Marital status
i ett partnerskap
en unión civil
Marital status
ogift par
pareja de hecho
Marital status
i ett partnerskap
pareja de hecho
Marital status
änka
viudo/a
Marital status
Har du barn?
¿Tiene usted hijos?
Asking if someone has children
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Me gustaría empadronarme.
Stating that you would like to register in the city
Vilka dokument ska jag ta med?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Asking what documents you should bring
Kostar det något att registrera sig?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Asking if there are any costs of registering
Jag vill registrera min bostad.
Vengo a registrar mi domicilio.
Stating that you are there to register your domicile
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Stating that you have some questions about the health insurance
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Asking if you need private health insurance
Vad täcker sjukförsäkringen?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Asking about the insurance coverage
Patientavgifter
Tasas hospitalarias
Example of health insurance coverage
Specialistkostnader
Honorarios de médicos especialistas
Example of health insurance coverage
Diagnostiska prov
Pruebas diagnósticas
Example of health insurance coverage
Kirurgiska ingrepp
Intervenciones quirúrjicas
Example of health insurance coverage
Psykiatrisk behandling
Tratamiento psiquiátrico
Example of health insurance coverage
Tandbehandlingar
Tratamientos dentales
Example of health insurance coverage
Ögonbehandling
Tratamientos oftalmológicos
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Asking why someone is requesting an entry visa
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Asking if you need a visa to enter a country
Hur kan jag förlänga mitt visum?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Asking how you can extend your visa
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Asking why your visa application has been rejected
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Stating that you would like to register your vehicle
Är mitt körkort giltigt här?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Asking if your driving license is valid there
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Applying for a provisional driving license
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
teoriprov
el examen teórico
Type of test
uppkörning
el examen práctico
Type of test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adressen
la dirección
What you would like to change
namnet
el nombre
What you would like to change
bilden
la fotografía
What you would like to change
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Stating that you would like to renew your driving license
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Stating that you would like to replace a driving license
borttappat
lo he perdido
Driving license issue
stulet
me lo han robado
Driving license issue
förstört
se ha dañado
Driving license issue
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Asking where you can register for a language test
Jag har ett fläckfritt straffregister.
No tengo antecedentes penales.
Stating that you have a clean criminal record
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Stating that you have the required level of the language
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Asking what the fees are for citizenship application
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Stating the nationality of your spouse