Thai | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Asking where you can find a form
När var ditt [dokument] utfärdat?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Asking when a document was issued
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Asking where a document was issued
När går din legitimation ut?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Asking when an ID is expiring
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Asking if someone can help you with filling in the form
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Asking what documents you need to bring
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Stating what you need to apply for a document
Mitt [dokument] har blivit stulet.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Stating that one of your documents has been stolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Denna information är konfidentiell.
ข้อมูลเป็นความลับ
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Vad heter du?
คุณชื่ออะไร
Asking for someone's name
Kan du berätta för mig var och när du är född?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Asking for someone's place and date of birth
Var bor du?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Asking where someone lives
Vad är din adress?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Asking for someone's address
Vilken nationalitet tillhör du?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Asking for someone's citizenship
När anlände du till [landet]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Asking when someone arrived in that country
Kan du visa mig din legitimation?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Min civilstatus är __________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Stating what your marital status is
singel
โสด
Marital status
gift
แต่งงานแล้ว
Marital status
separerad
แยกกันอยู่
Marital status
skild
หย่าร้าง
Marital status
sambo
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Marital status
i ett partnerskap
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Marital status
ogift par
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Marital status
i ett partnerskap
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Marital status
änka
เป็นม่าย
Marital status
Har du barn?
คุณมีบุตรไหม
Asking if someone has children
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Stating that you would like to register in the city
Vilka dokument ska jag ta med?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Asking what documents you should bring
Kostar det något att registrera sig?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Asking if there are any costs of registering
Jag vill registrera min bostad.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Stating that you are there to register your domicile
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Stating that you have some questions about the health insurance
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Asking if you need private health insurance
Vad täcker sjukförsäkringen?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Asking about the insurance coverage
Patientavgifter
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Example of health insurance coverage
Specialistkostnader
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Example of health insurance coverage
Diagnostiska prov
การทดสอบวินิจฉัย
Example of health insurance coverage
Kirurgiska ingrepp
การผ่าตัด
Example of health insurance coverage
Psykiatrisk behandling
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Example of health insurance coverage
Tandbehandlingar
การรักษาฟัน
Example of health insurance coverage
Ögonbehandling
การรักษาตา
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Asking why someone is requesting an entry visa
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Asking if you need a visa to enter a country
Hur kan jag förlänga mitt visum?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Asking how you can extend your visa
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Asking why your visa application has been rejected
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Stating that you would like to register your vehicle
Är mitt körkort giltigt här?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Asking if your driving license is valid there
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Applying for a provisional driving license
Jag skulle vilja boka tid för _______.
ฉันต้องการจอง __________
Stating that you would like to book your driving license test
teoriprov
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type of test
uppkörning
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type of test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Stating that you would like to change some details on your driving license
adressen
ที่อยู่
What you would like to change
namnet
ชื่อ
What you would like to change
bilden
ภาพถ่าย
What you would like to change
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Stating that you would like to renew your driving license
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Stating that you would like to replace a driving license
borttappat
สูญหาย
Driving license issue
stulet
ถูกขโมย
Driving license issue
förstört
ได้รับความเสียหาย
Driving license issue
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Stating that you would like to ask for a citizenship
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Asking where you can register for a language test
Jag har ett fläckfritt straffregister.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Stating that you have a clean criminal record
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Stating that you have the required level of the language
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Asking what the fees are for citizenship application
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Stating the nationality of your spouse