Danish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Asking where you can find a form
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Asking when a document was issued
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Asking where a document was issued
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Hvornår udløber dit ID?
Asking when an ID is expiring
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Asking if someone can help you with filling in the form
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Asking what documents you need to bring
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Stating what you need to apply for a document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Stating that one of your documents has been stolen
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
ข้อมูลเป็นความลับ
Informationerne er fortrolige.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

คุณชื่ออะไร
Hvad hedder du?
Asking for someone's name
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Hvor og hvornår er du født?
Asking for someone's place and date of birth
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Hvor bor du?
Asking where someone lives
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Hvad er din adresse?
Asking for someone's address
สัญชาติของคุณคืออะไร
Hvad er dit statsborgerskab?
Asking for someone's citizenship
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Hvornår ankom du til [land]?
Asking when someone arrived in that country
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Må jeg se dit ID?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Jeg er ___________.
Stating what your marital status is
โสด
single
Marital status
แต่งงานแล้ว
gift
Marital status
แยกกันอยู่
separeret
Marital status
หย่าร้าง
fraskilt
Marital status
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
samlevende
Marital status
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
i et indregistreret parforhold
Marital status
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
ugifte partnere
Marital status
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
i et indenlandsk parforhold
Marital status
เป็นม่าย
enke
Marital status
คุณมีบุตรไหม
Har du børn?
Asking if someone has children
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Jeg vil gerne registreres i byen
Stating that you would like to register in the city
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Asking what documents you should bring
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Asking if there are any costs of registering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Jeg er her for at registrere min bopæl
Stating that you are there to register your domicile
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Stating that you have some questions about the health insurance
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Asking if you need private health insurance
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Asking about the insurance coverage
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hospitalsgebyrer
Example of health insurance coverage
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Speciallægegebyrer
Example of health insurance coverage
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnosetests
Example of health insurance coverage
การผ่าตัด
Kirurgiske indgreb
Example of health insurance coverage
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psykiatrisk behandling
Example of health insurance coverage
การรักษาฟัน
Tandbehandlinger
Example of health insurance coverage
การรักษาตา
Øjenbehandlinger
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Asking if you need a visa to enter a country
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Asking how you can extend your visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Asking why your visa application has been rejected
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Stating that you would like to register your vehicle
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Er mit kørekort gyldigt her?
Asking if your driving license is valid there
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Applying for a provisional driving license
ฉันต้องการจอง __________
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Stating that you would like to book your driving license test
การทดสอบภาคทฤษฎี
teoritest
Type of test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
køreprøve
Type of test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Stating that you would like to change some details on your driving license
ที่อยู่
adressen
What you would like to change
ชื่อ
navnet
What you would like to change
ภาพถ่าย
billedet
What you would like to change
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Stating that you would like to renew your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Stating that you would like to replace a driving license
สูญหาย
mistet
Driving license issue
ถูกขโมย
stjålet
Driving license issue
ได้รับความเสียหาย
beskadiget
Driving license issue
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Stating that you would like to ask for a citizenship
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Asking where you can register for a language test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Jeg har en ren straffeattest
Stating that you have a clean criminal record
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Stating that you have the required level of the language
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Asking what the fees are for citizenship application
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Stating the nationality of your spouse