Dutch | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Asking where you can find a form
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Asking when a document was issued
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Waar werd uw [document] afgegeven?
Asking where a document was issued
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Asking when an ID is expiring
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Asking if someone can help you with filling in the form
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Asking what documents you need to bring
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Stating what you need to apply for a document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mijn [document] werd gestolen.
Stating that one of your documents has been stolen
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
ข้อมูลเป็นความลับ
Deze informatie is vertrouwelijk.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

คุณชื่ออะไร
Wat is uw naam?
Asking for someone's name
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Asking for someone's place and date of birth
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Waar woont u?
Asking where someone lives
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Wat is uw adres?
Asking for someone's address
สัญชาติของคุณคืออะไร
Wat is uw nationaliteit?
Asking for someone's citizenship
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Asking when someone arrived in that country
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Stating what your marital status is
โสด
alleenstaand
Marital status
แต่งงานแล้ว
gehuwd
Marital status
แยกกันอยู่
uit elkaar
Marital status
หย่าร้าง
gescheiden
Marital status
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
samenwonend
Marital status
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
geregistreerd partnerschap
Marital status
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
ongetrouwde partners
Marital status
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in een relatie
Marital status
เป็นม่าย
verweduwd
Marital status
คุณมีบุตรไหม
Heeft u kinderen?
Asking if someone has children
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Stating that you would like to register in the city
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Welke documenten moet ik meenemen?
Asking what documents you should bring
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Zijn er registratiekosten?
Asking if there are any costs of registering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Stating that you are there to register your domicile
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Stating that you have some questions about the health insurance
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Asking if you need private health insurance
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Asking about the insurance coverage
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Ziekenhuiskosten
Example of health insurance coverage
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Example of health insurance coverage
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostische toets
Example of health insurance coverage
การผ่าตัด
Chirurgische ingrepen
Example of health insurance coverage
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatrische behandeling
Example of health insurance coverage
การรักษาฟัน
Tandheelkundige behandelingen
Example of health insurance coverage
การรักษาตา
Oogzorg behandelingen
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Waarom vraagt u een visum aan?
Asking why someone is requesting an entry visa
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Asking if you need a visa to enter a country
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Asking how you can extend your visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Asking why your visa application has been rejected
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Stating that you would like to register your vehicle
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Asking if your driving license is valid there
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Applying for a provisional driving license
ฉันต้องการจอง __________
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Stating that you would like to book your driving license test
การทดสอบภาคทฤษฎี
theoretische test
Type of test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
rijexamen
Type of test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Stating that you would like to change some details on your driving license
ที่อยู่
mijn adres
What you would like to change
ชื่อ
mijn naam
What you would like to change
ภาพถ่าย
mijn foto
What you would like to change
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Stating that you would like to renew your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Stating that you would like to replace a driving license
สูญหาย
verloren
Driving license issue
ถูกขโมย
gestolen
Driving license issue
ได้รับความเสียหาย
beschadigd
Driving license issue
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Stating that you would like to ask for a citizenship
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Asking where you can register for a language test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ik heb een blanco strafblad.
Stating that you have a clean criminal record
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Stating that you have the required level of the language
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Asking what the fees are for citizenship application
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Stating the nationality of your spouse