Finnish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Asking where you can find a form
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Asking when a document was issued
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Asking where a document was issued
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Asking when an ID is expiring
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Asking if someone can help you with filling in the form
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Asking what documents you need to bring
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Stating what you need to apply for a document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Stating that one of your documents has been stolen
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
ข้อมูลเป็นความลับ
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

คุณชื่ออะไร
Mikä sinun nimesi on?
Asking for someone's name
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Asking for someone's place and date of birth
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Missä sinä asut?
Asking where someone lives
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Mikä sinun osoitteesi on?
Asking for someone's address
สัญชาติของคุณคืออะไร
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Asking for someone's citizenship
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Koska sinä saavuit [maahan]?
Asking when someone arrived in that country
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Minä olen _________.
Stating what your marital status is
โสด
naimaton
Marital status
แต่งงานแล้ว
naimisissa
Marital status
แยกกันอยู่
asumuserossa
Marital status
หย่าร้าง
eronnut
Marital status
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
avoliitossa
Marital status
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
rekisteröidyssä parisuhteessa
Marital status
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
parisuhteessa
Marital status
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
avoliitossa
Marital status
เป็นม่าย
leski
Marital status
คุณมีบุตรไหม
Onko sinulla lapsia?
Asking if someone has children
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Stating that you would like to register in the city
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Asking what documents you should bring
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Asking if there are any costs of registering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Stating that you are there to register your domicile
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Stating that you have some questions about the health insurance
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Asking if you need private health insurance
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Mitä vakuutus kattaa?
Asking about the insurance coverage
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Sairaalakulut
Example of health insurance coverage
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Erikoislääkärikustannukset
Example of health insurance coverage
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostinen tutkimus
Example of health insurance coverage
การผ่าตัด
Kirurgiset toimenpiteet
Example of health insurance coverage
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psykiatrinen hoito
Example of health insurance coverage
การรักษาฟัน
Hammashoito
Example of health insurance coverage
การรักษาตา
Silmähoito
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Asking why someone is requesting an entry visa
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Asking if you need a visa to enter a country
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Asking how you can extend your visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Asking why your visa application has been rejected
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Stating that you would like to register your vehicle
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Kelpaako ajokorttini täällä?
Asking if your driving license is valid there
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Applying for a provisional driving license
ฉันต้องการจอง __________
Haluaisin suorittaa ________.
Stating that you would like to book your driving license test
การทดสอบภาคทฤษฎี
teoriakokeen
Type of test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
inssiajon
Type of test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Stating that you would like to change some details on your driving license
ที่อยู่
osoitetta
What you would like to change
ชื่อ
nimeä
What you would like to change
ภาพถ่าย
kuvaa
What you would like to change
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Haluaisin uusia ajokorttini.
Stating that you would like to renew your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Stating that you would like to replace a driving license
สูญหาย
kadonneen
Driving license issue
ถูกขโมย
varastetun
Driving license issue
ได้รับความเสียหาย
vaurioituneen
Driving license issue
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Stating that you would like to ask for a citizenship
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Asking where you can register for a language test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Stating that you have a clean criminal record
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Stating that you have the required level of the language
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Asking what the fees are for citizenship application
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Stating the nationality of your spouse